سویش گرفتم دستهای ناتوانم را[ تعداد کلیک : ۴۲۹ ]
ای سراپا قو![ تعداد کلیک : ۴۹۶ ]
بشمار یک تا ده[ تعداد کلیک : ۳۷۶ ]
چشم در راه[ تعداد کلیک : ۳۲۸ ]
سیب سرخ[ تعداد کلیک : ۲۷۴ ]
ترانه نیاز[ تعداد کلیک : ۲۳۵ ]
تندیس شب[ تعداد کلیک : ۴۳۴ ]
طوفان عشق[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]
1) بدون شعر...[ تعداد کلیک : ۴۰۳ ]