سویش گرفتم دستهای ناتوانم را[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]
ای سراپا قو![ تعداد کلیک : ۵۱۵ ]
بشمار یک تا ده[ تعداد کلیک : ۳۸۶ ]
چشم در راه[ تعداد کلیک : ۳۲۹ ]
سیب سرخ[ تعداد کلیک : ۲۷۶ ]
ترانه نیاز[ تعداد کلیک : ۲۳۷ ]
تندیس شب[ تعداد کلیک : ۴۳۷ ]
طوفان عشق[ تعداد کلیک : ۴۱۳ ]
1) بدون شعر...[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]