سویش گرفتم دستهای ناتوانم را[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]
ای سراپا قو![ تعداد کلیک : ۵۶۲ ]
بشمار یک تا ده[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
چشم در راه[ تعداد کلیک : ۳۳۳ ]
سیب سرخ[ تعداد کلیک : ۲۷۹ ]
ترانه نیاز[ تعداد کلیک : ۲۴۰ ]
تندیس شب[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]
طوفان عشق[ تعداد کلیک : ۴۱۶ ]
1) بدون شعر...[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]