سویش گرفتم دستهای ناتوانم را[ تعداد کلیک : ۴۳۳ ]
ای سراپا قو![ تعداد کلیک : ۵۳۵ ]
بشمار یک تا ده[ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
چشم در راه[ تعداد کلیک : ۳۳۰ ]
سیب سرخ[ تعداد کلیک : ۲۷۷ ]
ترانه نیاز[ تعداد کلیک : ۲۳۸ ]
تندیس شب[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
طوفان عشق[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]
1) بدون شعر...[ تعداد کلیک : ۴۳۱ ]