سویش گرفتم دستهای ناتوانم را[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
ای سراپا قو![ تعداد کلیک : ۵۸۶ ]
بشمار یک تا ده[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]
چشم در راه[ تعداد کلیک : ۳۳۴ ]
سیب سرخ[ تعداد کلیک : ۲۸۱ ]
ترانه نیاز[ تعداد کلیک : ۲۴۱ ]
تندیس شب[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]
طوفان عشق[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]
1) بدون شعر...[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]