سویش گرفتم دستهای ناتوانم را[ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]
ای سراپا قو![ تعداد کلیک : ۴۸۴ ]
بشمار یک تا ده[ تعداد کلیک : ۳۷۱ ]
چشم در راه[ تعداد کلیک : ۳۲۶ ]
سیب سرخ[ تعداد کلیک : ۲۷۲ ]
ترانه نیاز[ تعداد کلیک : ۲۳۲ ]
تندیس شب[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
طوفان عشق[ تعداد کلیک : ۴۰۸ ]
1) بدون شعر...[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]