امشب بپوش روسری سرخ خویش را[ تعداد کلیک : ۳۷۸ ]
تاریک و ترسناک شده خانه ی قدیم[ تعداد کلیک : ۳۷۰ ]
شب است و دفتر کاهی و دست خسته ی باد[ تعداد کلیک : ۲۳۹ ]
نبسته ای یکی از دکمه های پیرهنت[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
می خواستی برای تن خود تن مرا[ تعداد کلیک : ۳۳۹ ]
عشق!آه ای نمک زندگی ام! شور بمان[ تعداد کلیک : ۳۶۲ ]
چرخ ها و چراغ ها![ تعداد کلیک : ۲۸۵ ]
پیرزن[ تعداد کلیک : ۲۸۲ ]
به طمع انداخت[ تعداد کلیک : ۳۴۳ ]
مقابل آینه[ تعداد کلیک : ۳۴۶ ]