امشب بپوش روسری سرخ خویش را[ تعداد کلیک : ۳۸۳ ]
تاریک و ترسناک شده خانه ی قدیم[ تعداد کلیک : ۳۷۶ ]
شب است و دفتر کاهی و دست خسته ی باد[ تعداد کلیک : ۲۴۱ ]
نبسته ای یکی از دکمه های پیرهنت[ تعداد کلیک : ۴۱۶ ]
می خواستی برای تن خود تن مرا[ تعداد کلیک : ۳۴۱ ]
عشق!آه ای نمک زندگی ام! شور بمان[ تعداد کلیک : ۳۶۹ ]
چرخ ها و چراغ ها![ تعداد کلیک : ۲۹۲ ]
پیرزن[ تعداد کلیک : ۲۸۴ ]
به طمع انداخت[ تعداد کلیک : ۳۴۷ ]
مقابل آینه[ تعداد کلیک : ۳۵۱ ]