آه[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]
یتیمخانه[ تعداد کلیک : ۷۵۰ ]
زمستان[ تعداد کلیک : ۲۶۸ ]
زمستان[ تعداد کلیک : ۳۱۵ ]
هستم[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
سرد است[ تعداد کلیک : ۳۲۶ ]
منظومه بازگشت[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]
زمستانی در جنگ[ تعداد کلیک : ۳۸۴ ]
به آسمان نگاه کن[ تعداد کلیک : ۳۵۳ ]
یالهای سیمین در باد[ تعداد کلیک : ۲۹۳ ]
یادداشت[ تعداد کلیک : ۳۷۶ ]
خسته است حرفش را گوش نکنید[ تعداد کلیک : ۳۶۹ ]
عید است[ تعداد کلیک : ۴۳۳ ]