آه[ تعداد کلیک : ۴۳۷ ]
یتیمخانه[ تعداد کلیک : ۷۲۷ ]
زمستان[ تعداد کلیک : ۲۵۸ ]
زمستان[ تعداد کلیک : ۲۹۵ ]
هستم[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
سرد است[ تعداد کلیک : ۳۲۰ ]
منظومه بازگشت[ تعداد کلیک : ۴۰۵ ]
زمستانی در جنگ[ تعداد کلیک : ۳۷۷ ]
به آسمان نگاه کن[ تعداد کلیک : ۳۴۶ ]
یالهای سیمین در باد[ تعداد کلیک : ۲۸۷ ]
یادداشت[ تعداد کلیک : ۳۵۵ ]
خسته است حرفش را گوش نکنید[ تعداد کلیک : ۳۶۰ ]
عید است[ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]