آه[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]
یتیمخانه[ تعداد کلیک : ۷۳۲ ]
زمستان[ تعداد کلیک : ۲۵۹ ]
زمستان[ تعداد کلیک : ۲۹۸ ]
هستم[ تعداد کلیک : ۴۳۳ ]
سرد است[ تعداد کلیک : ۳۲۲ ]
منظومه بازگشت[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]
زمستانی در جنگ[ تعداد کلیک : ۳۷۸ ]
به آسمان نگاه کن[ تعداد کلیک : ۳۴۷ ]
یالهای سیمین در باد[ تعداد کلیک : ۲۸۸ ]
یادداشت[ تعداد کلیک : ۳۵۸ ]
خسته است حرفش را گوش نکنید[ تعداد کلیک : ۳۶۱ ]
عید است[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]