آه[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
یتیمخانه[ تعداد کلیک : ۷۶۱ ]
زمستان[ تعداد کلیک : ۲۷۱ ]
زمستان[ تعداد کلیک : ۳۲۴ ]
هستم[ تعداد کلیک : ۴۶۲ ]
سرد است[ تعداد کلیک : ۳۲۹ ]
منظومه بازگشت[ تعداد کلیک : ۴۶۲ ]
زمستانی در جنگ[ تعداد کلیک : ۳۸۸ ]
به آسمان نگاه کن[ تعداد کلیک : ۳۵۷ ]
یالهای سیمین در باد[ تعداد کلیک : ۲۹۶ ]
یادداشت[ تعداد کلیک : ۳۸۶ ]
خسته است حرفش را گوش نکنید[ تعداد کلیک : ۳۷۴ ]
عید است[ تعداد کلیک : ۴۳۵ ]