آه[ تعداد کلیک : ۴۵۲ ]
یتیمخانه[ تعداد کلیک : ۷۴۷ ]
زمستان[ تعداد کلیک : ۲۶۸ ]
زمستان[ تعداد کلیک : ۳۱۵ ]
هستم[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
سرد است[ تعداد کلیک : ۳۲۶ ]
منظومه بازگشت[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]
زمستانی در جنگ[ تعداد کلیک : ۳۸۲ ]
به آسمان نگاه کن[ تعداد کلیک : ۳۵۳ ]
یالهای سیمین در باد[ تعداد کلیک : ۲۹۳ ]
یادداشت[ تعداد کلیک : ۳۷۳ ]
خسته است حرفش را گوش نکنید[ تعداد کلیک : ۳۶۹ ]
عید است[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]