آه[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]
یتیمخانه[ تعداد کلیک : ۷۸۴ ]
زمستان[ تعداد کلیک : ۳۰۳ ]
زمستان[ تعداد کلیک : ۳۴۸ ]
هستم[ تعداد کلیک : ۴۸۴ ]
سرد است[ تعداد کلیک : ۳۳۸ ]
منظومه بازگشت[ تعداد کلیک : ۵۰۰ ]
زمستانی در جنگ[ تعداد کلیک : ۳۹۳ ]
به آسمان نگاه کن[ تعداد کلیک : ۳۶۳ ]
یالهای سیمین در باد[ تعداد کلیک : ۳۰۲ ]
یادداشت[ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]
خسته است حرفش را گوش نکنید[ تعداد کلیک : ۳۸۴ ]
عید است[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]