آه[ تعداد کلیک : ۴۴۷ ]
یتیمخانه[ تعداد کلیک : ۷۴۱ ]
زمستان[ تعداد کلیک : ۲۶۳ ]
زمستان[ تعداد کلیک : ۳۰۶ ]
هستم[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]
سرد است[ تعداد کلیک : ۳۲۳ ]
منظومه بازگشت[ تعداد کلیک : ۴۲۴ ]
زمستانی در جنگ[ تعداد کلیک : ۳۷۹ ]
به آسمان نگاه کن[ تعداد کلیک : ۳۵۰ ]
یالهای سیمین در باد[ تعداد کلیک : ۲۹۱ ]
یادداشت[ تعداد کلیک : ۳۶۵ ]
خسته است حرفش را گوش نکنید[ تعداد کلیک : ۳۶۶ ]
عید است[ تعداد کلیک : ۴۲۹ ]