" اتوبوس سالخورده "[ تعداد کلیک : ۵۲۴ ]
آویزان موهایم می شوی "[ تعداد کلیک : ۳۹۲ ]
" تاکسی ها "[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]
" اتوبوس ها آمده اند "[ تعداد کلیک : ۴۰۳ ]
" مرگ من "[ تعداد کلیک : ۳۵۹ ]
از مد افتاده ای "[ تعداد کلیک : ۴۷۵ ]
" هنوز به دهانت نرسیده ام "[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]
" سیر رنج خوردیم "[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
" اگر شاعر نمی شدم "[ تعداد کلیک : ۳۸۱ ]
" آن دو مرد "[ تعداد کلیک : ۵۲۰ ]