" اتوبوس سالخورده "[ تعداد کلیک : ۵۳۶ ]
آویزان موهایم می شوی "[ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]
" تاکسی ها "[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]
" اتوبوس ها آمده اند "[ تعداد کلیک : ۴۰۵ ]
" مرگ من "[ تعداد کلیک : ۳۷۳ ]
از مد افتاده ای "[ تعداد کلیک : ۴۹۱ ]
" هنوز به دهانت نرسیده ام "[ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]
" سیر رنج خوردیم "[ تعداد کلیک : ۴۰۰ ]
" اگر شاعر نمی شدم "[ تعداد کلیک : ۳۸۴ ]
" آن دو مرد "[ تعداد کلیک : ۵۲۴ ]