" اتوبوس سالخورده "[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]
آویزان موهایم می شوی "[ تعداد کلیک : ۳۸۷ ]
" تاکسی ها "[ تعداد کلیک : ۴۳۳ ]
" اتوبوس ها آمده اند "[ تعداد کلیک : ۴۰۲ ]
" مرگ من "[ تعداد کلیک : ۳۵۴ ]
از مد افتاده ای "[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
" هنوز به دهانت نرسیده ام "[ تعداد کلیک : ۴۱۳ ]
" سیر رنج خوردیم "[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
" اگر شاعر نمی شدم "[ تعداد کلیک : ۳۸۱ ]
" آن دو مرد "[ تعداد کلیک : ۵۲۰ ]