" اتوبوس سالخورده "[ تعداد کلیک : ۵۵۹ ]
آویزان موهایم می شوی "[ تعداد کلیک : ۴۲۵ ]
" تاکسی ها "[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
" اتوبوس ها آمده اند "[ تعداد کلیک : ۴۱۳ ]
" مرگ من "[ تعداد کلیک : ۳۸۵ ]
از مد افتاده ای "[ تعداد کلیک : ۵۱۱ ]
" هنوز به دهانت نرسیده ام "[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]
" سیر رنج خوردیم "[ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]
" اگر شاعر نمی شدم "[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]
" آن دو مرد "[ تعداد کلیک : ۵۳۳ ]