" اتوبوس سالخورده "[ تعداد کلیک : ۵۲۹ ]
آویزان موهایم می شوی "[ تعداد کلیک : ۳۹۸ ]
" تاکسی ها "[ تعداد کلیک : ۴۳۹ ]
" اتوبوس ها آمده اند "[ تعداد کلیک : ۴۰۴ ]
" مرگ من "[ تعداد کلیک : ۳۶۸ ]
از مد افتاده ای "[ تعداد کلیک : ۴۸۳ ]
" هنوز به دهانت نرسیده ام "[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
" سیر رنج خوردیم "[ تعداد کلیک : ۳۹۸ ]
" اگر شاعر نمی شدم "[ تعداد کلیک : ۳۸۳ ]
" آن دو مرد "[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]