" اتوبوس سالخورده "[ تعداد کلیک : ۵۰۶ ]
آویزان موهایم می شوی "[ تعداد کلیک : ۳۷۳ ]
" تاکسی ها "[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
" اتوبوس ها آمده اند "[ تعداد کلیک : ۴۰۰ ]
" مرگ من "[ تعداد کلیک : ۳۳۷ ]
از مد افتاده ای "[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]
" هنوز به دهانت نرسیده ام "[ تعداد کلیک : ۴۰۰ ]
" سیر رنج خوردیم "[ تعداد کلیک : ۳۹۳ ]
" اگر شاعر نمی شدم "[ تعداد کلیک : ۳۷۹ ]
" آن دو مرد "[ تعداد کلیک : ۵۱۷ ]