" اتوبوس سالخورده "[ تعداد کلیک : ۵۰۰ ]
آویزان موهایم می شوی "[ تعداد کلیک : ۳۶۵ ]
" تاکسی ها "[ تعداد کلیک : ۴۱۶ ]
" اتوبوس ها آمده اند "[ تعداد کلیک : ۳۹۷ ]
" مرگ من "[ تعداد کلیک : ۳۳۰ ]
از مد افتاده ای "[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
" هنوز به دهانت نرسیده ام "[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]
" سیر رنج خوردیم "[ تعداد کلیک : ۳۹۱ ]
" اگر شاعر نمی شدم "[ تعداد کلیک : ۳۷۷ ]
" آن دو مرد "[ تعداد کلیک : ۵۱۴ ]