" اتوبوس سالخورده "[ تعداد کلیک : ۵۱۶ ]
آویزان موهایم می شوی "[ تعداد کلیک : ۳۸۲ ]
" تاکسی ها "[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
" اتوبوس ها آمده اند "[ تعداد کلیک : ۴۰۱ ]
" مرگ من "[ تعداد کلیک : ۳۴۴ ]
از مد افتاده ای "[ تعداد کلیک : ۴۷۲ ]
" هنوز به دهانت نرسیده ام "[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
" سیر رنج خوردیم "[ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
" اگر شاعر نمی شدم "[ تعداد کلیک : ۳۷۹ ]
" آن دو مرد "[ تعداد کلیک : ۵۱۸ ]