در خاطرات من کلاغی ست[ تعداد کلیک : ۶۳۵ ]
مثل یک شعر خوب و صمیمی[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
من شعر می نوشتم[ تعداد کلیک : ۵۱۱ ]
بارها شنیده ای که شاعری[ تعداد کلیک : ۵۶۷ ]
پشت هر سلام گرم و بی بهانه ای[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
از راه می آید بهاری[ تعداد کلیک : ۳۹۹ ]
پریشان تر ز طوفان[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]
غمگین ترم از هرچه باران[ تعداد کلیک : ۴۰۳ ]
از کوه پایین آمدم تا[ تعداد کلیک : ۴۰۸ ]
آمدی مثل موج های بزرگ[ تعداد کلیک : ۳۳۳ ]
ای خدایی که مهربان هستی[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]
درخواب سایه ام را بغل کردم[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]