در خاطرات من کلاغی ست[ تعداد کلیک : ۷۰۴ ]
مثل یک شعر خوب و صمیمی[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]
من شعر می نوشتم[ تعداد کلیک : ۵۵۳ ]
بارها شنیده ای که شاعری[ تعداد کلیک : ۶۳۰ ]
پشت هر سلام گرم و بی بهانه ای[ تعداد کلیک : ۵۶۵ ]
از راه می آید بهاری[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]
پریشان تر ز طوفان[ تعداد کلیک : ۴۸۷ ]
غمگین ترم از هرچه باران[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
از کوه پایین آمدم تا[ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]
آمدی مثل موج های بزرگ[ تعداد کلیک : ۳۵۱ ]
ای خدایی که مهربان هستی[ تعداد کلیک : ۴۳۴ ]
درخواب سایه ام را بغل کردم[ تعداد کلیک : ۵۶۱ ]