در خاطرات من کلاغی ست[ تعداد کلیک : ۶۶۰ ]
مثل یک شعر خوب و صمیمی[ تعداد کلیک : ۴۱۵ ]
من شعر می نوشتم[ تعداد کلیک : ۵۳۲ ]
بارها شنیده ای که شاعری[ تعداد کلیک : ۵۹۵ ]
پشت هر سلام گرم و بی بهانه ای[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
از راه می آید بهاری[ تعداد کلیک : ۴۰۵ ]
پریشان تر ز طوفان[ تعداد کلیک : ۴۷۳ ]
غمگین ترم از هرچه باران[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
از کوه پایین آمدم تا[ تعداد کلیک : ۴۱۳ ]
آمدی مثل موج های بزرگ[ تعداد کلیک : ۳۳۹ ]
ای خدایی که مهربان هستی[ تعداد کلیک : ۴۲۱ ]
درخواب سایه ام را بغل کردم[ تعداد کلیک : ۵۰۶ ]