در خاطرات من کلاغی ست[ تعداد کلیک : ۶۸۲ ]
مثل یک شعر خوب و صمیمی[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]
من شعر می نوشتم[ تعداد کلیک : ۵۴۱ ]
بارها شنیده ای که شاعری[ تعداد کلیک : ۶۰۸ ]
پشت هر سلام گرم و بی بهانه ای[ تعداد کلیک : ۵۳۹ ]
از راه می آید بهاری[ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]
پریشان تر ز طوفان[ تعداد کلیک : ۴۷۷ ]
غمگین ترم از هرچه باران[ تعداد کلیک : ۴۳۹ ]
از کوه پایین آمدم تا[ تعداد کلیک : ۴۱۶ ]
آمدی مثل موج های بزرگ[ تعداد کلیک : ۳۴۲ ]
ای خدایی که مهربان هستی[ تعداد کلیک : ۴۲۵ ]
درخواب سایه ام را بغل کردم[ تعداد کلیک : ۵۳۴ ]