در خاطرات من کلاغی ست[ تعداد کلیک : ۶۵۳ ]
مثل یک شعر خوب و صمیمی[ تعداد کلیک : ۴۱۳ ]
من شعر می نوشتم[ تعداد کلیک : ۵۲۵ ]
بارها شنیده ای که شاعری[ تعداد کلیک : ۵۸۷ ]
پشت هر سلام گرم و بی بهانه ای[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]
از راه می آید بهاری[ تعداد کلیک : ۴۰۴ ]
پریشان تر ز طوفان[ تعداد کلیک : ۴۷۱ ]
غمگین ترم از هرچه باران[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]
از کوه پایین آمدم تا[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]
آمدی مثل موج های بزرگ[ تعداد کلیک : ۳۳۷ ]
ای خدایی که مهربان هستی[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]
درخواب سایه ام را بغل کردم[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]