گل[ تعداد کلیک : ۱۸۱ ]
صدای تیک تاک ساعت[ تعداد کلیک : ۳۵۸ ]
بابا[ تعداد کلیک : ۳۳۹ ]
کف زدن[ تعداد کلیک : ۳۸۰ ]