گل[ تعداد کلیک : ۱۹۷ ]
صدای تیک تاک ساعت[ تعداد کلیک : ۳۷۱ ]
بابا[ تعداد کلیک : ۳۸۰ ]
کف زدن[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]