گل[ تعداد کلیک : ۱۷۸ ]
صدای تیک تاک ساعت[ تعداد کلیک : ۳۵۴ ]
بابا[ تعداد کلیک : ۳۲۵ ]
کف زدن[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]