گل[ تعداد کلیک : ۱۸۳ ]
صدای تیک تاک ساعت[ تعداد کلیک : ۳۵۹ ]
بابا[ تعداد کلیک : ۳۴۵ ]
کف زدن[ تعداد کلیک : ۳۸۲ ]