گل[ تعداد کلیک : ۱۸۵ ]
صدای تیک تاک ساعت[ تعداد کلیک : ۳۶۲ ]
بابا[ تعداد کلیک : ۳۵۴ ]
کف زدن[ تعداد کلیک : ۳۹۰ ]