گل[ تعداد کلیک : ۱۹۲ ]
صدای تیک تاک ساعت[ تعداد کلیک : ۳۶۶ ]
بابا[ تعداد کلیک : ۳۶۸ ]
کف زدن[ تعداد کلیک : ۴۰۵ ]