گل[ تعداد کلیک : ۱۹۱ ]
صدای تیک تاک ساعت[ تعداد کلیک : ۳۶۵ ]
بابا[ تعداد کلیک : ۳۶۴ ]
کف زدن[ تعداد کلیک : ۴۰۱ ]