گل[ تعداد کلیک : ۱۸۰ ]
صدای تیک تاک ساعت[ تعداد کلیک : ۳۵۶ ]
بابا[ تعداد کلیک : ۳۳۳ ]
کف زدن[ تعداد کلیک : ۳۷۲ ]