موهایت را می بافم[ تعداد کلیک : ۳۶۹ ]
درخت ها را یکی یکی[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
از آن شب[ تعداد کلیک : ۳۳۲ ]
تو را گم می کنم[ تعداد کلیک : ۳۴۸ ]
دستمال سبز[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]
صدای گریه[ تعداد کلیک : ۴۹۱ ]
اگهی تسلیت را[ تعداد کلیک : ۳۱۱ ]
پاییز که می اید[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]
قطر ه های خون را[ تعداد کلیک : ۳۶۱ ]
وقتی باران بارید[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
قلب رئیس جمهور[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]