موهایت را می بافم[ تعداد کلیک : ۳۳۷ ]
درخت ها را یکی یکی[ تعداد کلیک : ۳۷۲ ]
از آن شب[ تعداد کلیک : ۳۰۸ ]
تو را گم می کنم[ تعداد کلیک : ۳۰۷ ]
دستمال سبز[ تعداد کلیک : ۴۳۱ ]
صدای گریه[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]
اگهی تسلیت را[ تعداد کلیک : ۲۸۵ ]
پاییز که می اید[ تعداد کلیک : ۴۵۲ ]
قطر ه های خون را[ تعداد کلیک : ۳۴۰ ]
وقتی باران بارید[ تعداد کلیک : ۳۸۶ ]
قلب رئیس جمهور[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]