موهایت را می بافم[ تعداد کلیک : ۳۸۵ ]
درخت ها را یکی یکی[ تعداد کلیک : ۴۰۷ ]
از آن شب[ تعداد کلیک : ۳۴۳ ]
تو را گم می کنم[ تعداد کلیک : ۳۵۸ ]
دستمال سبز[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]
صدای گریه[ تعداد کلیک : ۵۰۱ ]
اگهی تسلیت را[ تعداد کلیک : ۳۲۳ ]
پاییز که می اید[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]
قطر ه های خون را[ تعداد کلیک : ۳۷۵ ]
وقتی باران بارید[ تعداد کلیک : ۴۲۳ ]
قلب رئیس جمهور[ تعداد کلیک : ۴۹۶ ]