موهایت را می بافم[ تعداد کلیک : ۳۵۴ ]
درخت ها را یکی یکی[ تعداد کلیک : ۳۸۵ ]
از آن شب[ تعداد کلیک : ۳۱۸ ]
تو را گم می کنم[ تعداد کلیک : ۳۳۱ ]
دستمال سبز[ تعداد کلیک : ۴۴۳ ]
صدای گریه[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]
اگهی تسلیت را[ تعداد کلیک : ۲۹۶ ]
پاییز که می اید[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
قطر ه های خون را[ تعداد کلیک : ۳۴۷ ]
وقتی باران بارید[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
قلب رئیس جمهور[ تعداد کلیک : ۴۷۱ ]