موهایت را می بافم[ تعداد کلیک : ۳۲۶ ]
درخت ها را یکی یکی[ تعداد کلیک : ۳۶۲ ]
از آن شب[ تعداد کلیک : ۳۰۲ ]
تو را گم می کنم[ تعداد کلیک : ۲۹۳ ]
دستمال سبز[ تعداد کلیک : ۴۲۳ ]
صدای گریه[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]
اگهی تسلیت را[ تعداد کلیک : ۲۸۱ ]
پاییز که می اید[ تعداد کلیک : ۴۴۷ ]
قطر ه های خون را[ تعداد کلیک : ۳۳۰ ]
وقتی باران بارید[ تعداد کلیک : ۳۷۸ ]
قلب رئیس جمهور[ تعداد کلیک : ۴۴۹ ]