موهایت را می بافم[ تعداد کلیک : ۳۰۸ ]
درخت ها را یکی یکی[ تعداد کلیک : ۳۵۲ ]
از آن شب[ تعداد کلیک : ۲۹۳ ]
تو را گم می کنم[ تعداد کلیک : ۲۸۳ ]
دستمال سبز[ تعداد کلیک : ۴۱۳ ]
صدای گریه[ تعداد کلیک : ۴۲۴ ]
اگهی تسلیت را[ تعداد کلیک : ۲۷۴ ]
پاییز که می اید[ تعداد کلیک : ۴۳۴ ]
قطر ه های خون را[ تعداد کلیک : ۳۱۸ ]
وقتی باران بارید[ تعداد کلیک : ۳۶۵ ]
قلب رئیس جمهور[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]