موهایت را می بافم[ تعداد کلیک : ۳۴۲ ]
درخت ها را یکی یکی[ تعداد کلیک : ۳۷۷ ]
از آن شب[ تعداد کلیک : ۳۱۳ ]
تو را گم می کنم[ تعداد کلیک : ۳۱۴ ]
دستمال سبز[ تعداد کلیک : ۴۳۵ ]
صدای گریه[ تعداد کلیک : ۴۶۱ ]
اگهی تسلیت را[ تعداد کلیک : ۲۹۱ ]
پاییز که می اید[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
قطر ه های خون را[ تعداد کلیک : ۳۴۳ ]
وقتی باران بارید[ تعداد کلیک : ۳۹۰ ]
قلب رئیس جمهور[ تعداد کلیک : ۴۶۲ ]