موهایت را می بافم[ تعداد کلیک : ۳۱۵ ]
درخت ها را یکی یکی[ تعداد کلیک : ۳۵۸ ]
از آن شب[ تعداد کلیک : ۲۹۶ ]
تو را گم می کنم[ تعداد کلیک : ۲۸۷ ]
دستمال سبز[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]
صدای گریه[ تعداد کلیک : ۴۲۹ ]
اگهی تسلیت را[ تعداد کلیک : ۲۷۷ ]
پاییز که می اید[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
قطر ه های خون را[ تعداد کلیک : ۳۲۰ ]
وقتی باران بارید[ تعداد کلیک : ۳۷۰ ]
قلب رئیس جمهور[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]