موهایت را می بافم[ تعداد کلیک : ۳۵۸ ]
درخت ها را یکی یکی[ تعداد کلیک : ۳۸۹ ]
از آن شب[ تعداد کلیک : ۳۲۸ ]
تو را گم می کنم[ تعداد کلیک : ۳۳۷ ]
دستمال سبز[ تعداد کلیک : ۴۴۹ ]
صدای گریه[ تعداد کلیک : ۴۸۷ ]
اگهی تسلیت را[ تعداد کلیک : ۳۰۷ ]
پاییز که می اید[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
قطر ه های خون را[ تعداد کلیک : ۳۵۵ ]
وقتی باران بارید[ تعداد کلیک : ۴۰۳ ]
قلب رئیس جمهور[ تعداد کلیک : ۴۷۸ ]