فصل اندوه گوش ماهی ها[ تعداد کلیک : ۶۱۹ ]
بلوغ نارس[ تعداد کلیک : ۴۰۲ ]
زندگی یک روز بارانی ست[ تعداد کلیک : ۶۵۱ ]
مارال شعر من[ تعداد کلیک : ۶۴۲ ]
ایوان زنی در حال ویرانی ست[ تعداد کلیک : ۵۵۹ ]
زنی موهوم[ تعداد کلیک : ۵۱۰ ]