فصل اندوه گوش ماهی ها[ تعداد کلیک : ۵۷۹ ]
بلوغ نارس[ تعداد کلیک : ۳۹۲ ]
زندگی یک روز بارانی ست[ تعداد کلیک : ۶۰۸ ]
مارال شعر من[ تعداد کلیک : ۵۸۹ ]
ایوان زنی در حال ویرانی ست[ تعداد کلیک : ۵۱۴ ]
زنی موهوم[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]