فصل اندوه گوش ماهی ها[ تعداد کلیک : ۵۶۷ ]
بلوغ نارس[ تعداد کلیک : ۳۸۸ ]
زندگی یک روز بارانی ست[ تعداد کلیک : ۵۸۹ ]
مارال شعر من[ تعداد کلیک : ۵۵۸ ]
ایوان زنی در حال ویرانی ست[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
زنی موهوم[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]