فصل اندوه گوش ماهی ها[ تعداد کلیک : ۵۹۴ ]
بلوغ نارس[ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
زندگی یک روز بارانی ست[ تعداد کلیک : ۶۲۴ ]
مارال شعر من[ تعداد کلیک : ۶۰۹ ]
ایوان زنی در حال ویرانی ست[ تعداد کلیک : ۵۲۷ ]
زنی موهوم[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]