فصل اندوه گوش ماهی ها[ تعداد کلیک : ۵۵۹ ]
بلوغ نارس[ تعداد کلیک : ۳۸۵ ]
زندگی یک روز بارانی ست[ تعداد کلیک : ۵۷۷ ]
مارال شعر من[ تعداد کلیک : ۵۴۵ ]
ایوان زنی در حال ویرانی ست[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]
زنی موهوم[ تعداد کلیک : ۴۴۷ ]