فصل اندوه گوش ماهی ها[ تعداد کلیک : ۶۰۰ ]
بلوغ نارس[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
زندگی یک روز بارانی ست[ تعداد کلیک : ۶۳۰ ]
مارال شعر من[ تعداد کلیک : ۶۱۸ ]
ایوان زنی در حال ویرانی ست[ تعداد کلیک : ۵۳۵ ]
زنی موهوم[ تعداد کلیک : ۴۹۱ ]