فصل اندوه گوش ماهی ها[ تعداد کلیک : ۵۸۶ ]
بلوغ نارس[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]
زندگی یک روز بارانی ست[ تعداد کلیک : ۶۱۳ ]
مارال شعر من[ تعداد کلیک : ۵۹۵ ]
ایوان زنی در حال ویرانی ست[ تعداد کلیک : ۵۱۸ ]
زنی موهوم[ تعداد کلیک : ۴۷۳ ]