نیا نیا که آمدنت را کسی انتظار نیست[ تعداد کلیک : ۶۸۳ ]
راه را بن بست دیدن خود خطای فاحش است[ تعداد کلیک : ۵۵۸ ]
امشب دوباره گریه را آغاز کردم[ تعداد کلیک : ۳۸۷ ]
چون دلم با یاد تو قوت گرفت[ تعداد کلیک : ۴۸۶ ]
از لبم بگذشت دیگر جان من...شد؟[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
بوف کور[ تعداد کلیک : ۳۷۳ ]
تا آخرش پای تو می مونم[ تعداد کلیک : ۵۲۸ ]
برگشت[ تعداد کلیک : ۴۷۶ ]
غرور[ تعداد کلیک : ۵۰۴ ]
آمدی ای نازنین گل عذار[ تعداد کلیک : ۵۶۵ ]