نیا نیا که آمدنت را کسی انتظار نیست[ تعداد کلیک : ۷۱۱ ]
راه را بن بست دیدن خود خطای فاحش است[ تعداد کلیک : ۵۸۸ ]
امشب دوباره گریه را آغاز کردم[ تعداد کلیک : ۳۹۷ ]
چون دلم با یاد تو قوت گرفت[ تعداد کلیک : ۴۹۶ ]
از لبم بگذشت دیگر جان من...شد؟[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]
بوف کور[ تعداد کلیک : ۳۸۱ ]
تا آخرش پای تو می مونم[ تعداد کلیک : ۵۵۸ ]
برگشت[ تعداد کلیک : ۵۰۲ ]
غرور[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]
آمدی ای نازنین گل عذار[ تعداد کلیک : ۶۰۳ ]