نیا نیا که آمدنت را کسی انتظار نیست[ تعداد کلیک : ۷۰۴ ]
راه را بن بست دیدن خود خطای فاحش است[ تعداد کلیک : ۵۷۹ ]
امشب دوباره گریه را آغاز کردم[ تعداد کلیک : ۳۹۳ ]
چون دلم با یاد تو قوت گرفت[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]
از لبم بگذشت دیگر جان من...شد؟[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]
بوف کور[ تعداد کلیک : ۳۸۰ ]
تا آخرش پای تو می مونم[ تعداد کلیک : ۵۵۱ ]
برگشت[ تعداد کلیک : ۴۹۳ ]
غرور[ تعداد کلیک : ۵۱۶ ]
آمدی ای نازنین گل عذار[ تعداد کلیک : ۵۸۸ ]