نیا نیا که آمدنت را کسی انتظار نیست[ تعداد کلیک : ۷۴۹ ]
راه را بن بست دیدن خود خطای فاحش است[ تعداد کلیک : ۶۳۰ ]
امشب دوباره گریه را آغاز کردم[ تعداد کلیک : ۴۰۴ ]
چون دلم با یاد تو قوت گرفت[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
از لبم بگذشت دیگر جان من...شد؟[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]
بوف کور[ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
تا آخرش پای تو می مونم[ تعداد کلیک : ۶۰۴ ]
برگشت[ تعداد کلیک : ۵۴۷ ]
غرور[ تعداد کلیک : ۵۴۲ ]
آمدی ای نازنین گل عذار[ تعداد کلیک : ۶۴۷ ]