نیا نیا که آمدنت را کسی انتظار نیست[ تعداد کلیک : ۷۲۱ ]
راه را بن بست دیدن خود خطای فاحش است[ تعداد کلیک : ۶۰۶ ]
امشب دوباره گریه را آغاز کردم[ تعداد کلیک : ۳۹۸ ]
چون دلم با یاد تو قوت گرفت[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
از لبم بگذشت دیگر جان من...شد؟[ تعداد کلیک : ۴۴۷ ]
بوف کور[ تعداد کلیک : ۳۸۳ ]
تا آخرش پای تو می مونم[ تعداد کلیک : ۵۷۳ ]
برگشت[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]
غرور[ تعداد کلیک : ۵۲۶ ]
آمدی ای نازنین گل عذار[ تعداد کلیک : ۶۲۱ ]