نیا نیا که آمدنت را کسی انتظار نیست[ تعداد کلیک : ۶۹۲ ]
راه را بن بست دیدن خود خطای فاحش است[ تعداد کلیک : ۵۷۲ ]
امشب دوباره گریه را آغاز کردم[ تعداد کلیک : ۳۹۰ ]
چون دلم با یاد تو قوت گرفت[ تعداد کلیک : ۴۸۹ ]
از لبم بگذشت دیگر جان من...شد؟[ تعداد کلیک : ۴۳۱ ]
بوف کور[ تعداد کلیک : ۳۷۷ ]
تا آخرش پای تو می مونم[ تعداد کلیک : ۵۴۰ ]
برگشت[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]
غرور[ تعداد کلیک : ۵۱۰ ]
آمدی ای نازنین گل عذار[ تعداد کلیک : ۵۷۶ ]