می خوام عروسک بسازم[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]
پنجره[ تعداد کلیک : ۴۰۱ ]
کفش عید[ تعداد کلیک : ۴۷۵ ]
مادر بزرگ[ تعداد کلیک : ۵۳۹ ]
ماهی دم طلایی[ تعداد کلیک : ۴۸۶ ]
امروز می خوام شبم با خورشید باشه[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]
دستِ سبز[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
روزم را چگونه آغاز کنم تا ترانه بامدادم[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]
معصومیت ِ معصیتی با تصویری[ تعداد کلیک : ۴۸۰ ]
مجوز حضور تو بی امضاست[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]
صدای اذان[ تعداد کلیک : ۶۸۷ ]
من نماینده ی انکار فضلم[ تعداد کلیک : ۵۶۷ ]