می خوام عروسک بسازم[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]
پنجره[ تعداد کلیک : ۴۰۸ ]
کفش عید[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]
مادر بزرگ[ تعداد کلیک : ۵۴۶ ]
ماهی دم طلایی[ تعداد کلیک : ۴۹۰ ]
امروز می خوام شبم با خورشید باشه[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
دستِ سبز[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]
روزم را چگونه آغاز کنم تا ترانه بامدادم[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
معصومیت ِ معصیتی با تصویری[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]
مجوز حضور تو بی امضاست[ تعداد کلیک : ۵۲۸ ]
صدای اذان[ تعداد کلیک : ۶۹۶ ]
من نماینده ی انکار فضلم[ تعداد کلیک : ۵۷۱ ]