می خوام عروسک بسازم[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
پنجره[ تعداد کلیک : ۳۹۰ ]
کفش عید[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]
مادر بزرگ[ تعداد کلیک : ۵۱۶ ]
ماهی دم طلایی[ تعداد کلیک : ۴۷۲ ]
امروز می خوام شبم با خورشید باشه[ تعداد کلیک : ۴۲۱ ]
دستِ سبز[ تعداد کلیک : ۴۸۷ ]
روزم را چگونه آغاز کنم تا ترانه بامدادم[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
معصومیت ِ معصیتی با تصویری[ تعداد کلیک : ۴۵۹ ]
مجوز حضور تو بی امضاست[ تعداد کلیک : ۵۱۲ ]
صدای اذان[ تعداد کلیک : ۶۵۸ ]
من نماینده ی انکار فضلم[ تعداد کلیک : ۵۴۴ ]