می خوام عروسک بسازم[ تعداد کلیک : ۵۱۸ ]
پنجره[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]
کفش عید[ تعداد کلیک : ۵۲۸ ]
مادر بزرگ[ تعداد کلیک : ۵۹۸ ]
ماهی دم طلایی[ تعداد کلیک : ۵۱۴ ]
امروز می خوام شبم با خورشید باشه[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]
دستِ سبز[ تعداد کلیک : ۵۶۸ ]
روزم را چگونه آغاز کنم تا ترانه بامدادم[ تعداد کلیک : ۵۲۰ ]
معصومیت ِ معصیتی با تصویری[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
مجوز حضور تو بی امضاست[ تعداد کلیک : ۵۵۴ ]
صدای اذان[ تعداد کلیک : ۷۶۱ ]
من نماینده ی انکار فضلم[ تعداد کلیک : ۵۹۱ ]