از اسب افتادی[ تعداد کلیک : ۳۱۷ ]
آنقدرندیدمت[ تعداد کلیک : ۲۴۳ ]
قد می کشم[ تعداد کلیک : ۲۶۵ ]
تو در ابتدای[ تعداد کلیک : ۳۶۹ ]
سرک میکشم.....[ تعداد کلیک : ۲۵۰ ]
آنقدر درآینه زیبا افتادی[ تعداد کلیک : ۲۵۳ ]
صدای عقربه های ساعت[ تعداد کلیک : ۲۷۴ ]
کوچه خودش رابابرف تزئین کرده بود[ تعداد کلیک : ۳۴۵ ]
اسمت[ تعداد کلیک : ۳۴۲ ]
زندگی[ تعداد کلیک : ۳۴۹ ]
خانه های جدول[ تعداد کلیک : ۲۷۶ ]
پاییز امد[ تعداد کلیک : ۳۴۶ ]