از اسب افتادی[ تعداد کلیک : ۳۳۸ ]
آنقدرندیدمت[ تعداد کلیک : ۲۵۳ ]
قد می کشم[ تعداد کلیک : ۲۷۵ ]
تو در ابتدای[ تعداد کلیک : ۳۸۱ ]
سرک میکشم.....[ تعداد کلیک : ۲۵۹ ]
آنقدر درآینه زیبا افتادی[ تعداد کلیک : ۲۶۵ ]
صدای عقربه های ساعت[ تعداد کلیک : ۲۸۲ ]
کوچه خودش رابابرف تزئین کرده بود[ تعداد کلیک : ۳۵۲ ]
اسمت[ تعداد کلیک : ۳۴۹ ]
زندگی[ تعداد کلیک : ۳۵۷ ]
خانه های جدول[ تعداد کلیک : ۲۸۴ ]
پاییز امد[ تعداد کلیک : ۳۶۰ ]