از اسب افتادی[ تعداد کلیک : ۲۸۶ ]
آنقدرندیدمت[ تعداد کلیک : ۲۳۸ ]
قد می کشم[ تعداد کلیک : ۲۶۲ ]
تو در ابتدای[ تعداد کلیک : ۳۶۲ ]
سرک میکشم.....[ تعداد کلیک : ۲۴۳ ]
آنقدر درآینه زیبا افتادی[ تعداد کلیک : ۲۴۸ ]
صدای عقربه های ساعت[ تعداد کلیک : ۲۶۸ ]
کوچه خودش رابابرف تزئین کرده بود[ تعداد کلیک : ۳۴۲ ]
اسمت[ تعداد کلیک : ۳۳۳ ]
زندگی[ تعداد کلیک : ۳۴۳ ]
خانه های جدول[ تعداد کلیک : ۲۷۱ ]
پاییز امد[ تعداد کلیک : ۳۱۹ ]