از اسب افتادی[ تعداد کلیک : ۳۰۴ ]
آنقدرندیدمت[ تعداد کلیک : ۲۴۲ ]
قد می کشم[ تعداد کلیک : ۲۶۴ ]
تو در ابتدای[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]
سرک میکشم.....[ تعداد کلیک : ۲۴۷ ]
آنقدر درآینه زیبا افتادی[ تعداد کلیک : ۲۵۱ ]
صدای عقربه های ساعت[ تعداد کلیک : ۲۷۱ ]
کوچه خودش رابابرف تزئین کرده بود[ تعداد کلیک : ۳۴۴ ]
اسمت[ تعداد کلیک : ۳۳۸ ]
زندگی[ تعداد کلیک : ۳۴۷ ]
خانه های جدول[ تعداد کلیک : ۲۷۵ ]
پاییز امد[ تعداد کلیک : ۳۲۹ ]