از اسب افتادی[ تعداد کلیک : ۲۸۱ ]
آنقدرندیدمت[ تعداد کلیک : ۲۳۶ ]
قد می کشم[ تعداد کلیک : ۲۵۹ ]
تو در ابتدای[ تعداد کلیک : ۳۶۰ ]
سرک میکشم.....[ تعداد کلیک : ۲۴۱ ]
آنقدر درآینه زیبا افتادی[ تعداد کلیک : ۲۴۶ ]
صدای عقربه های ساعت[ تعداد کلیک : ۲۶۶ ]
کوچه خودش رابابرف تزئین کرده بود[ تعداد کلیک : ۳۴۰ ]
اسمت[ تعداد کلیک : ۳۳۱ ]
زندگی[ تعداد کلیک : ۳۴۰ ]
خانه های جدول[ تعداد کلیک : ۲۶۹ ]
پاییز امد[ تعداد کلیک : ۳۱۷ ]