گفتی عشق را باور کن[ تعداد کلیک : ۴۰۷ ]
پشت پنجره های انتظار[ تعداد کلیک : ۳۸۰ ]
آن قدر ظلم کردی[ تعداد کلیک : ۴۰۰ ]
لعنت به شور بختی این دست[ تعداد کلیک : ۳۷۷ ]
حافظ بخوان[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]
چشم هایت را به باد دادم[ تعداد کلیک : ۴۷۳ ]
تیری از تفنگ جدا شد[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]
چشم هایت[ تعداد کلیک : ۳۵۱ ]
کاش گاو بودم[ تعداد کلیک : ۵۲۶ ]