گفتی عشق را باور کن[ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]
پشت پنجره های انتظار[ تعداد کلیک : ۳۸۹ ]
آن قدر ظلم کردی[ تعداد کلیک : ۴۰۸ ]
لعنت به شور بختی این دست[ تعداد کلیک : ۴۰۱ ]
حافظ بخوان[ تعداد کلیک : ۴۲۴ ]
چشم هایت را به باد دادم[ تعداد کلیک : ۴۹۵ ]
تیری از تفنگ جدا شد[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]
چشم هایت[ تعداد کلیک : ۳۷۱ ]
کاش گاو بودم[ تعداد کلیک : ۵۴۶ ]