تو کجای این نقشه بودی[ تعداد کلیک : ۲۸۲ ]
جنگ تمام شده بود[ تعداد کلیک : ۳۹۰ ]
به خانه که برگشتی[ تعداد کلیک : ۳۰۱ ]
همه چیز به سبیل یک ثانیه بند است[ تعداد کلیک : ۲۸۳ ]
من یک فنجان چاقو می ریزم[ تعداد کلیک : ۳۶۴ ]
اصلا گیرم که این نهنگ بمیرد[ تعداد کلیک : ۳۲۳ ]
وقتی که من نیستم[ تعداد کلیک : ۲۷۳ ]
آخر تو فکر می کنی[ تعداد کلیک : ۳۳۵ ]
تو می گفتی[ تعداد کلیک : ۳۸۴ ]
این طور با چشم های بسته[ تعداد کلیک : ۳۵۲ ]