تو کجای این نقشه بودی[ تعداد کلیک : ۲۸۷ ]
جنگ تمام شده بود[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]
به خانه که برگشتی[ تعداد کلیک : ۳۱۰ ]
همه چیز به سبیل یک ثانیه بند است[ تعداد کلیک : ۲۸۸ ]
من یک فنجان چاقو می ریزم[ تعداد کلیک : ۳۶۹ ]
اصلا گیرم که این نهنگ بمیرد[ تعداد کلیک : ۳۳۰ ]
وقتی که من نیستم[ تعداد کلیک : ۲۷۹ ]
آخر تو فکر می کنی[ تعداد کلیک : ۳۴۹ ]
تو می گفتی[ تعداد کلیک : ۳۸۷ ]
این طور با چشم های بسته[ تعداد کلیک : ۳۷۷ ]