تو کجای این نقشه بودی[ تعداد کلیک : ۲۸۴ ]
جنگ تمام شده بود[ تعداد کلیک : ۴۰۵ ]
به خانه که برگشتی[ تعداد کلیک : ۳۰۶ ]
همه چیز به سبیل یک ثانیه بند است[ تعداد کلیک : ۲۸۵ ]
من یک فنجان چاقو می ریزم[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]
اصلا گیرم که این نهنگ بمیرد[ تعداد کلیک : ۳۲۵ ]
وقتی که من نیستم[ تعداد کلیک : ۲۷۶ ]
آخر تو فکر می کنی[ تعداد کلیک : ۳۴۳ ]
تو می گفتی[ تعداد کلیک : ۳۸۶ ]
این طور با چشم های بسته[ تعداد کلیک : ۳۶۲ ]