تو کجای این نقشه بودی[ تعداد کلیک : ۲۷۸ ]
جنگ تمام شده بود[ تعداد کلیک : ۳۸۱ ]
به خانه که برگشتی[ تعداد کلیک : ۲۹۷ ]
همه چیز به سبیل یک ثانیه بند است[ تعداد کلیک : ۲۸۰ ]
من یک فنجان چاقو می ریزم[ تعداد کلیک : ۳۶۱ ]
اصلا گیرم که این نهنگ بمیرد[ تعداد کلیک : ۳۱۹ ]
وقتی که من نیستم[ تعداد کلیک : ۲۷۰ ]
آخر تو فکر می کنی[ تعداد کلیک : ۳۲۸ ]
تو می گفتی[ تعداد کلیک : ۳۸۲ ]
این طور با چشم های بسته[ تعداد کلیک : ۳۴۳ ]