تو کجای این نقشه بودی[ تعداد کلیک : ۲۷۳ ]
جنگ تمام شده بود[ تعداد کلیک : ۳۶۹ ]
به خانه که برگشتی[ تعداد کلیک : ۲۹۴ ]
همه چیز به سبیل یک ثانیه بند است[ تعداد کلیک : ۲۷۷ ]
من یک فنجان چاقو می ریزم[ تعداد کلیک : ۳۵۷ ]
اصلا گیرم که این نهنگ بمیرد[ تعداد کلیک : ۳۱۵ ]
وقتی که من نیستم[ تعداد کلیک : ۲۶۷ ]
آخر تو فکر می کنی[ تعداد کلیک : ۳۲۷ ]
تو می گفتی[ تعداد کلیک : ۳۷۹ ]
این طور با چشم های بسته[ تعداد کلیک : ۳۳۳ ]