از یک روز[ تعداد کلیک : ۳۸۹ ]
پتو را کنار میزنی[ تعداد کلیک : ۳۵۷ ]
دستکش های خوبی برایشان می بافم[ تعداد کلیک : ۳۵۱ ]
چشمک می زند[ تعداد کلیک : ۳۲۹ ]
هر بار می گویم[ تعداد کلیک : ۳۹۱ ]
اگر هنوز[ تعداد کلیک : ۲۶۱ ]
درخت ها را قطع می کنند[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]
خاک حاصلخیزی ست[ تعداد کلیک : ۳۳۰ ]
پنجره باز است[ تعداد کلیک : ۳۴۹ ]
برای مورچه ها گندم آورده ام[ تعداد کلیک : ۳۳۳ ]
بهترین عطرت را بزن[ تعداد کلیک : ۳۶۰ ]
پنجره را می بندم[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]