از یک روز[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]
پتو را کنار میزنی[ تعداد کلیک : ۳۶۶ ]
دستکش های خوبی برایشان می بافم[ تعداد کلیک : ۳۷۸ ]
چشمک می زند[ تعداد کلیک : ۳۳۹ ]
هر بار می گویم[ تعداد کلیک : ۴۳۱ ]
اگر هنوز[ تعداد کلیک : ۲۶۹ ]
درخت ها را قطع می کنند[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
خاک حاصلخیزی ست[ تعداد کلیک : ۳۵۶ ]
پنجره باز است[ تعداد کلیک : ۳۵۵ ]
برای مورچه ها گندم آورده ام[ تعداد کلیک : ۳۴۱ ]
بهترین عطرت را بزن[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]
پنجره را می بندم[ تعداد کلیک : ۴۳۹ ]