از یک روز[ تعداد کلیک : ۳۹۲ ]
پتو را کنار میزنی[ تعداد کلیک : ۳۶۰ ]
دستکش های خوبی برایشان می بافم[ تعداد کلیک : ۳۵۶ ]
چشمک می زند[ تعداد کلیک : ۳۳۳ ]
هر بار می گویم[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
اگر هنوز[ تعداد کلیک : ۲۶۳ ]
درخت ها را قطع می کنند[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]
خاک حاصلخیزی ست[ تعداد کلیک : ۳۳۷ ]
پنجره باز است[ تعداد کلیک : ۳۵۱ ]
برای مورچه ها گندم آورده ام[ تعداد کلیک : ۳۳۶ ]
بهترین عطرت را بزن[ تعداد کلیک : ۳۶۲ ]
پنجره را می بندم[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]