از یک روز[ تعداد کلیک : ۴۳۱ ]
پتو را کنار میزنی[ تعداد کلیک : ۳۷۱ ]
دستکش های خوبی برایشان می بافم[ تعداد کلیک : ۳۹۲ ]
چشمک می زند[ تعداد کلیک : ۳۴۶ ]
هر بار می گویم[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
اگر هنوز[ تعداد کلیک : ۲۷۱ ]
درخت ها را قطع می کنند[ تعداد کلیک : ۴۶۱ ]
خاک حاصلخیزی ست[ تعداد کلیک : ۳۷۰ ]
پنجره باز است[ تعداد کلیک : ۳۵۸ ]
برای مورچه ها گندم آورده ام[ تعداد کلیک : ۳۴۶ ]
بهترین عطرت را بزن[ تعداد کلیک : ۳۷۳ ]
پنجره را می بندم[ تعداد کلیک : ۴۵۰ ]