از یک روز[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]
پتو را کنار میزنی[ تعداد کلیک : ۳۶۲ ]
دستکش های خوبی برایشان می بافم[ تعداد کلیک : ۳۶۱ ]
چشمک می زند[ تعداد کلیک : ۳۳۴ ]
هر بار می گویم[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
اگر هنوز[ تعداد کلیک : ۲۶۴ ]
درخت ها را قطع می کنند[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
خاک حاصلخیزی ست[ تعداد کلیک : ۳۴۴ ]
پنجره باز است[ تعداد کلیک : ۳۵۱ ]
برای مورچه ها گندم آورده ام[ تعداد کلیک : ۳۳۷ ]
بهترین عطرت را بزن[ تعداد کلیک : ۳۶۳ ]
پنجره را می بندم[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]