از یک روز[ تعداد کلیک : ۴۰۲ ]
پتو را کنار میزنی[ تعداد کلیک : ۳۶۴ ]
دستکش های خوبی برایشان می بافم[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]
چشمک می زند[ تعداد کلیک : ۳۳۶ ]
هر بار می گویم[ تعداد کلیک : ۴۱۳ ]
اگر هنوز[ تعداد کلیک : ۲۶۶ ]
درخت ها را قطع می کنند[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
خاک حاصلخیزی ست[ تعداد کلیک : ۳۴۸ ]
پنجره باز است[ تعداد کلیک : ۳۵۲ ]
برای مورچه ها گندم آورده ام[ تعداد کلیک : ۳۳۸ ]
بهترین عطرت را بزن[ تعداد کلیک : ۳۶۴ ]
پنجره را می بندم[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]