از یک روز[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]
پتو را کنار میزنی[ تعداد کلیک : ۳۸۳ ]
دستکش های خوبی برایشان می بافم[ تعداد کلیک : ۴۱۳ ]
چشمک می زند[ تعداد کلیک : ۳۶۱ ]
هر بار می گویم[ تعداد کلیک : ۴۹۰ ]
اگر هنوز[ تعداد کلیک : ۲۸۱ ]
درخت ها را قطع می کنند[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]
خاک حاصلخیزی ست[ تعداد کلیک : ۳۸۹ ]
پنجره باز است[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]
برای مورچه ها گندم آورده ام[ تعداد کلیک : ۳۵۸ ]
بهترین عطرت را بزن[ تعداد کلیک : ۳۸۴ ]
پنجره را می بندم[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]