از یک روز[ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]
پتو را کنار میزنی[ تعداد کلیک : ۳۶۴ ]
دستکش های خوبی برایشان می بافم[ تعداد کلیک : ۳۶۹ ]
چشمک می زند[ تعداد کلیک : ۳۳۶ ]
هر بار می گویم[ تعداد کلیک : ۴۲۱ ]
اگر هنوز[ تعداد کلیک : ۲۶۶ ]
درخت ها را قطع می کنند[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]
خاک حاصلخیزی ست[ تعداد کلیک : ۳۵۱ ]
پنجره باز است[ تعداد کلیک : ۳۵۳ ]
برای مورچه ها گندم آورده ام[ تعداد کلیک : ۳۳۸ ]
بهترین عطرت را بزن[ تعداد کلیک : ۳۶۴ ]
پنجره را می بندم[ تعداد کلیک : ۴۳۱ ]