از یک روز[ تعداد کلیک : ۴۲۴ ]
پتو را کنار میزنی[ تعداد کلیک : ۳۶۸ ]
دستکش های خوبی برایشان می بافم[ تعداد کلیک : ۳۸۳ ]
چشمک می زند[ تعداد کلیک : ۳۳۹ ]
هر بار می گویم[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
اگر هنوز[ تعداد کلیک : ۲۷۰ ]
درخت ها را قطع می کنند[ تعداد کلیک : ۴۵۸ ]
خاک حاصلخیزی ست[ تعداد کلیک : ۳۶۰ ]
پنجره باز است[ تعداد کلیک : ۳۵۶ ]
برای مورچه ها گندم آورده ام[ تعداد کلیک : ۳۴۳ ]
بهترین عطرت را بزن[ تعداد کلیک : ۳۶۸ ]
پنجره را می بندم[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]