شاید تو همانی[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]
ما حق انتخاب نداریم[ تعداد کلیک : ۵۲۵ ]
سوسک[ تعداد کلیک : ۴۸۴ ]
صبح[ تعداد کلیک : ۳۹۰ ]
تانک وارد خانه شد[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
می روی[ تعداد کلیک : ۲۹۰ ]
فقط طناب می توانست[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]
موهایم را ب قیچی عادت می دهم[ تعداد کلیک : ۵۰۷ ]