شاید تو همانی[ تعداد کلیک : ۴۲۴ ]
ما حق انتخاب نداریم[ تعداد کلیک : ۴۷۷ ]
سوسک[ تعداد کلیک : ۴۳۳ ]
صبح[ تعداد کلیک : ۳۷۶ ]
تانک وارد خانه شد[ تعداد کلیک : ۳۸۹ ]
می روی[ تعداد کلیک : ۲۷۵ ]
فقط طناب می توانست[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
موهایم را ب قیچی عادت می دهم[ تعداد کلیک : ۴۵۹ ]