شاید تو همانی[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
ما حق انتخاب نداریم[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]
سوسک[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]
صبح[ تعداد کلیک : ۳۷۸ ]
تانک وارد خانه شد[ تعداد کلیک : ۳۹۷ ]
می روی[ تعداد کلیک : ۲۷۶ ]
فقط طناب می توانست[ تعداد کلیک : ۴۰۸ ]
موهایم را ب قیچی عادت می دهم[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]