شاید تو همانی[ تعداد کلیک : ۴۳۳ ]
ما حق انتخاب نداریم[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
سوسک[ تعداد کلیک : ۴۶۲ ]
صبح[ تعداد کلیک : ۳۸۴ ]
تانک وارد خانه شد[ تعداد کلیک : ۴۲۵ ]
می روی[ تعداد کلیک : ۲۸۲ ]
فقط طناب می توانست[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]
موهایم را ب قیچی عادت می دهم[ تعداد کلیک : ۴۸۷ ]