شاید تو همانی[ تعداد کلیک : ۴۲۹ ]
ما حق انتخاب نداریم[ تعداد کلیک : ۴۹۵ ]
سوسک[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]
صبح[ تعداد کلیک : ۳۸۰ ]
تانک وارد خانه شد[ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]
می روی[ تعداد کلیک : ۲۷۹ ]
فقط طناب می توانست[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
موهایم را ب قیچی عادت می دهم[ تعداد کلیک : ۴۷۶ ]