دور از تو شاعری[ تعداد کلیک : ۵۱۲ ]
پری از تو می سوزانم[ تعداد کلیک : ۵۰۰ ]
دختری اینجا نشسته[ تعداد کلیک : ۵۲۱ ]
شاهنامه می خواند[ تعداد کلیک : ۳۶۵ ]
از فردای گزاره بی خبر[ تعداد کلیک : ۴۷۵ ]