دور از تو شاعری[ تعداد کلیک : ۵۰۶ ]
پری از تو می سوزانم[ تعداد کلیک : ۴۹۱ ]
دختری اینجا نشسته[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]
شاهنامه می خواند[ تعداد کلیک : ۳۴۶ ]
از فردای گزاره بی خبر[ تعداد کلیک : ۴۵۹ ]