دور از تو شاعری[ تعداد کلیک : ۵۲۸ ]
پری از تو می سوزانم[ تعداد کلیک : ۵۲۰ ]
دختری اینجا نشسته[ تعداد کلیک : ۵۴۶ ]
شاهنامه می خواند[ تعداد کلیک : ۳۹۲ ]
از فردای گزاره بی خبر[ تعداد کلیک : ۵۰۰ ]