دور از تو شاعری[ تعداد کلیک : ۵۰۱ ]
پری از تو می سوزانم[ تعداد کلیک : ۴۸۴ ]
دختری اینجا نشسته[ تعداد کلیک : ۴۸۴ ]
شاهنامه می خواند[ تعداد کلیک : ۳۳۵ ]
از فردای گزاره بی خبر[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]