دور از تو شاعری[ تعداد کلیک : ۵۴۴ ]
پری از تو می سوزانم[ تعداد کلیک : ۵۳۳ ]
دختری اینجا نشسته[ تعداد کلیک : ۵۶۹ ]
شاهنامه می خواند[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]
از فردای گزاره بی خبر[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]