من مال این دوره زمونه نیستم[ تعداد کلیک : ۷۷۵ ]
حواسم نبود[ تعداد کلیک : ۶۹۲ ]
پاییز همیشگی...[ تعداد کلیک : ۵۴۰ ]
تو خنده می کنی و من بگریه می افتم ..[ تعداد کلیک : ۸۸۹ ]
رهایی..[ تعداد کلیک : ۶۵۹ ]
من[ تعداد کلیک : ۶۰۹ ]
دنیای من[ تعداد کلیک : ۶۲۲ ]
نمی خواستم مثه آدما باشم..[ تعداد کلیک : ۱۱۷۲ ]
ماهی نمیر.. باش که دریا بیاورم![ تعداد کلیک : ۶۷۸ ]
باران به دنبال تو می آید..[ تعداد کلیک : ۸۱۱ ]
اتاقم از همه ی اتفاقها خالی ست[ تعداد کلیک : ۵۹۵ ]
تو غرق حاشیه هایی- هنوز مثل قدیم[ تعداد کلیک : ۵۷۸ ]