من مال این دوره زمونه نیستم[ تعداد کلیک : ۷۹۰ ]
حواسم نبود[ تعداد کلیک : ۷۰۷ ]
پاییز همیشگی...[ تعداد کلیک : ۵۴۸ ]
تو خنده می کنی و من بگریه می افتم ..[ تعداد کلیک : ۸۹۹ ]
رهایی..[ تعداد کلیک : ۶۸۲ ]
من[ تعداد کلیک : ۶۳۶ ]
دنیای من[ تعداد کلیک : ۶۳۶ ]
نمی خواستم مثه آدما باشم..[ تعداد کلیک : ۱۱۹۶ ]
ماهی نمیر.. باش که دریا بیاورم![ تعداد کلیک : ۶۹۳ ]
باران به دنبال تو می آید..[ تعداد کلیک : ۸۲۱ ]
اتاقم از همه ی اتفاقها خالی ست[ تعداد کلیک : ۶۱۲ ]
تو غرق حاشیه هایی- هنوز مثل قدیم[ تعداد کلیک : ۵۹۳ ]