من مال این دوره زمونه نیستم[ تعداد کلیک : ۷۵۷ ]
حواسم نبود[ تعداد کلیک : ۶۶۶ ]
پاییز همیشگی...[ تعداد کلیک : ۵۲۴ ]
تو خنده می کنی و من بگریه می افتم ..[ تعداد کلیک : ۸۷۴ ]
رهایی..[ تعداد کلیک : ۶۳۵ ]
من[ تعداد کلیک : ۵۸۹ ]
دنیای من[ تعداد کلیک : ۶۰۹ ]
نمی خواستم مثه آدما باشم..[ تعداد کلیک : ۱۱۴۶ ]
ماهی نمیر.. باش که دریا بیاورم![ تعداد کلیک : ۶۶۰ ]
باران به دنبال تو می آید..[ تعداد کلیک : ۷۹۴ ]
اتاقم از همه ی اتفاقها خالی ست[ تعداد کلیک : ۵۷۰ ]
تو غرق حاشیه هایی- هنوز مثل قدیم[ تعداد کلیک : ۵۶۶ ]