من مال این دوره زمونه نیستم[ تعداد کلیک : ۷۶۶ ]
حواسم نبود[ تعداد کلیک : ۶۷۹ ]
پاییز همیشگی...[ تعداد کلیک : ۵۳۵ ]
تو خنده می کنی و من بگریه می افتم ..[ تعداد کلیک : ۸۸۱ ]
رهایی..[ تعداد کلیک : ۶۴۵ ]
من[ تعداد کلیک : ۶۰۱ ]
دنیای من[ تعداد کلیک : ۶۱۸ ]
نمی خواستم مثه آدما باشم..[ تعداد کلیک : ۱۱۶۰ ]
ماهی نمیر.. باش که دریا بیاورم![ تعداد کلیک : ۶۷۴ ]
باران به دنبال تو می آید..[ تعداد کلیک : ۸۰۳ ]
اتاقم از همه ی اتفاقها خالی ست[ تعداد کلیک : ۵۸۴ ]
تو غرق حاشیه هایی- هنوز مثل قدیم[ تعداد کلیک : ۵۷۳ ]