من مال این دوره زمونه نیستم[ تعداد کلیک : ۷۴۶ ]
حواسم نبود[ تعداد کلیک : ۶۵۸ ]
پاییز همیشگی...[ تعداد کلیک : ۵۲۱ ]
تو خنده می کنی و من بگریه می افتم ..[ تعداد کلیک : ۸۶۸ ]
رهایی..[ تعداد کلیک : ۶۲۵ ]
من[ تعداد کلیک : ۵۸۳ ]
دنیای من[ تعداد کلیک : ۶۰۳ ]
نمی خواستم مثه آدما باشم..[ تعداد کلیک : ۱۱۳۴ ]
ماهی نمیر.. باش که دریا بیاورم![ تعداد کلیک : ۶۵۱ ]
باران به دنبال تو می آید..[ تعداد کلیک : ۷۸۷ ]
اتاقم از همه ی اتفاقها خالی ست[ تعداد کلیک : ۵۶۴ ]
تو غرق حاشیه هایی- هنوز مثل قدیم[ تعداد کلیک : ۵۵۹ ]