من مال این دوره زمونه نیستم[ تعداد کلیک : ۷۲۳ ]
حواسم نبود[ تعداد کلیک : ۶۳۸ ]
پاییز همیشگی...[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
تو خنده می کنی و من بگریه می افتم ..[ تعداد کلیک : ۸۴۸ ]
رهایی..[ تعداد کلیک : ۶۰۲ ]
من[ تعداد کلیک : ۵۶۶ ]
دنیای من[ تعداد کلیک : ۵۸۴ ]
نمی خواستم مثه آدما باشم..[ تعداد کلیک : ۱۱۱۰ ]
ماهی نمیر.. باش که دریا بیاورم![ تعداد کلیک : ۶۲۲ ]
باران به دنبال تو می آید..[ تعداد کلیک : ۷۷۵ ]
اتاقم از همه ی اتفاقها خالی ست[ تعداد کلیک : ۵۳۹ ]
تو غرق حاشیه هایی- هنوز مثل قدیم[ تعداد کلیک : ۵۳۷ ]