من مال این دوره زمونه نیستم[ تعداد کلیک : ۷۳۸ ]
حواسم نبود[ تعداد کلیک : ۶۵۴ ]
پاییز همیشگی...[ تعداد کلیک : ۵۱۴ ]
تو خنده می کنی و من بگریه می افتم ..[ تعداد کلیک : ۸۶۱ ]
رهایی..[ تعداد کلیک : ۶۱۷ ]
من[ تعداد کلیک : ۵۷۶ ]
دنیای من[ تعداد کلیک : ۵۹۵ ]
نمی خواستم مثه آدما باشم..[ تعداد کلیک : ۱۱۲۵ ]
ماهی نمیر.. باش که دریا بیاورم![ تعداد کلیک : ۶۴۱ ]
باران به دنبال تو می آید..[ تعداد کلیک : ۷۸۳ ]
اتاقم از همه ی اتفاقها خالی ست[ تعداد کلیک : ۵۵۳ ]
تو غرق حاشیه هایی- هنوز مثل قدیم[ تعداد کلیک : ۵۵۲ ]