من مال این دوره زمونه نیستم[ تعداد کلیک : ۷۱۸ ]
حواسم نبود[ تعداد کلیک : ۶۳۳ ]
پاییز همیشگی...[ تعداد کلیک : ۵۰۳ ]
تو خنده می کنی و من بگریه می افتم ..[ تعداد کلیک : ۸۴۱ ]
رهایی..[ تعداد کلیک : ۵۹۳ ]
من[ تعداد کلیک : ۵۵۹ ]
دنیای من[ تعداد کلیک : ۵۸۰ ]
نمی خواستم مثه آدما باشم..[ تعداد کلیک : ۱۰۹۸ ]
ماهی نمیر.. باش که دریا بیاورم![ تعداد کلیک : ۶۲۰ ]
باران به دنبال تو می آید..[ تعداد کلیک : ۷۷۱ ]
اتاقم از همه ی اتفاقها خالی ست[ تعداد کلیک : ۵۳۰ ]
تو غرق حاشیه هایی- هنوز مثل قدیم[ تعداد کلیک : ۵۳۲ ]