چه کسی در این دوئل[ تعداد کلیک : ۳۸۴ ]
دست هایم[ تعداد کلیک : ۳۶۰ ]
ما رو سفید بودیم[ تعداد کلیک : ۳۰۰ ]
صندلی در اتاق نشسته[ تعداد کلیک : ۳۴۰ ]
بی خبر کجا رفته ای[ تعداد کلیک : ۳۶۰ ]
نه من ترسیده ام[ تعداد کلیک : ۳۴۳ ]
جنگ را کوچک می کند[ تعداد کلیک : ۳۶۹ ]
از این شعر بترس[ تعداد کلیک : ۳۶۱ ]
نه چرخ لاستیکی داشت[ تعداد کلیک : ۳۱۵ ]
سرما به باغ ها می زند[ تعداد کلیک : ۳۵۵ ]
کودکی که ترسیده[ تعداد کلیک : ۳۳۳ ]