چه کسی در این دوئل[ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
دست هایم[ تعداد کلیک : ۳۷۳ ]
ما رو سفید بودیم[ تعداد کلیک : ۳۱۲ ]
صندلی در اتاق نشسته[ تعداد کلیک : ۳۴۸ ]
بی خبر کجا رفته ای[ تعداد کلیک : ۳۹۰ ]
نه من ترسیده ام[ تعداد کلیک : ۳۵۴ ]
جنگ را کوچک می کند[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]
از این شعر بترس[ تعداد کلیک : ۳۷۴ ]
نه چرخ لاستیکی داشت[ تعداد کلیک : ۳۲۳ ]
سرما به باغ ها می زند[ تعداد کلیک : ۳۷۲ ]
کودکی که ترسیده[ تعداد کلیک : ۳۴۳ ]