چه کسی در این دوئل[ تعداد کلیک : ۳۹۰ ]
دست هایم[ تعداد کلیک : ۳۶۴ ]
ما رو سفید بودیم[ تعداد کلیک : ۳۰۵ ]
صندلی در اتاق نشسته[ تعداد کلیک : ۳۴۲ ]
بی خبر کجا رفته ای[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]
نه من ترسیده ام[ تعداد کلیک : ۳۴۶ ]
جنگ را کوچک می کند[ تعداد کلیک : ۳۸۶ ]
از این شعر بترس[ تعداد کلیک : ۳۶۴ ]
نه چرخ لاستیکی داشت[ تعداد کلیک : ۳۱۸ ]
سرما به باغ ها می زند[ تعداد کلیک : ۳۵۹ ]
کودکی که ترسیده[ تعداد کلیک : ۳۳۵ ]