چه کسی در این دوئل[ تعداد کلیک : ۳۸۰ ]
دست هایم[ تعداد کلیک : ۳۵۷ ]
ما رو سفید بودیم[ تعداد کلیک : ۲۹۷ ]
صندلی در اتاق نشسته[ تعداد کلیک : ۳۳۷ ]
بی خبر کجا رفته ای[ تعداد کلیک : ۳۵۷ ]
نه من ترسیده ام[ تعداد کلیک : ۳۴۰ ]
جنگ را کوچک می کند[ تعداد کلیک : ۳۶۱ ]
از این شعر بترس[ تعداد کلیک : ۳۵۸ ]
نه چرخ لاستیکی داشت[ تعداد کلیک : ۳۱۱ ]
سرما به باغ ها می زند[ تعداد کلیک : ۳۵۲ ]
کودکی که ترسیده[ تعداد کلیک : ۳۳۰ ]