چه کسی در این دوئل[ تعداد کلیک : ۳۹۱ ]
دست هایم[ تعداد کلیک : ۳۶۵ ]
ما رو سفید بودیم[ تعداد کلیک : ۳۰۶ ]
صندلی در اتاق نشسته[ تعداد کلیک : ۳۴۳ ]
بی خبر کجا رفته ای[ تعداد کلیک : ۳۷۲ ]
نه من ترسیده ام[ تعداد کلیک : ۳۴۷ ]
جنگ را کوچک می کند[ تعداد کلیک : ۳۹۷ ]
از این شعر بترس[ تعداد کلیک : ۳۶۵ ]
نه چرخ لاستیکی داشت[ تعداد کلیک : ۳۱۹ ]
سرما به باغ ها می زند[ تعداد کلیک : ۳۶۰ ]
کودکی که ترسیده[ تعداد کلیک : ۳۳۶ ]