تاریخ تکرار می شود[ تعداد کلیک : ۴۰۲ ]
خود را، دفن کردی[ تعداد کلیک : ۲۷۰ ]
چقدر دوست داشتیم[ تعداد کلیک : ۳۰۸ ]
از دستهای تو، گریزانم[ تعداد کلیک : ۳۴۶ ]
قلبم را[ تعداد کلیک : ۳۹۱ ]
عمر من[ تعداد کلیک : ۳۶۲ ]
عصایت را[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
سبز، زرد، قرمز[ تعداد کلیک : ۴۲۹ ]
امروز، دیروز، مرا نمی شناسد[ تعداد کلیک : ۳۹۸ ]
شیرینی دیروز تو[ تعداد کلیک : ۲۶۸ ]
گم شده ام[ تعداد کلیک : ۳۳۰ ]
عقربه ها می چرخند[ تعداد کلیک : ۴۵۸ ]