تاریخ تکرار می شود[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
خود را، دفن کردی[ تعداد کلیک : ۲۷۶ ]
چقدر دوست داشتیم[ تعداد کلیک : ۳۱۲ ]
از دستهای تو، گریزانم[ تعداد کلیک : ۳۴۸ ]
قلبم را[ تعداد کلیک : ۳۹۷ ]
عمر من[ تعداد کلیک : ۳۶۶ ]
عصایت را[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
سبز، زرد، قرمز[ تعداد کلیک : ۴۳۵ ]
امروز، دیروز، مرا نمی شناسد[ تعداد کلیک : ۴۰۰ ]
شیرینی دیروز تو[ تعداد کلیک : ۲۷۲ ]
گم شده ام[ تعداد کلیک : ۳۳۵ ]
عقربه ها می چرخند[ تعداد کلیک : ۴۶۲ ]