(نزدیک/دور)[ تعداد کلیک : ۹۰۶ ]
انگشت شمارند کارگرهایی[ تعداد کلیک : ۹۹۰ ]
خودش را جا داده است[ تعداد کلیک : ۷۱۳ ]
بالاخره . آمبولانس بهشت زهرا[ تعداد کلیک : ۸۰۱ ]
سید رسول پیره[ تعداد کلیک : ۹۵۸ ]
مردی که پیراهن چهارخانه می پوشد[ تعداد کلیک : ۸۰۸ ]
متنفر است از پوستش[ تعداد کلیک : ۶۱۰ ]
پنجاه متر . صد متر . هزار متر[ تعداد کلیک : ۷۹۱ ]
(برای مادرم)[ تعداد کلیک : ۵۴۷ ]
رویای من[ تعداد کلیک : ۶۶۱ ]
در صدایت دم کرده ی نعنا پنهان کرده بودی[ تعداد کلیک : ۷۴۷ ]