(نزدیک/دور)[ تعداد کلیک : ۹۲۲ ]
انگشت شمارند کارگرهایی[ تعداد کلیک : ۱۰۱۰ ]
خودش را جا داده است[ تعداد کلیک : ۷۲۷ ]
بالاخره . آمبولانس بهشت زهرا[ تعداد کلیک : ۸۱۳ ]
سید رسول پیره[ تعداد کلیک : ۹۷۲ ]
مردی که پیراهن چهارخانه می پوشد[ تعداد کلیک : ۸۳۱ ]
متنفر است از پوستش[ تعداد کلیک : ۶۲۱ ]
پنجاه متر . صد متر . هزار متر[ تعداد کلیک : ۸۰۴ ]
(برای مادرم)[ تعداد کلیک : ۵۵۷ ]
رویای من[ تعداد کلیک : ۶۷۳ ]
در صدایت دم کرده ی نعنا پنهان کرده بودی[ تعداد کلیک : ۷۶۴ ]