آخرین خروشتو یادم نیست[ تعداد کلیک : ۴۷۶ ]
هنوزم میگذره از خونه گاهی[ تعداد کلیک : ۴۵۹ ]
بازم به جای بودن با تو[ تعداد کلیک : ۴۳۷ ]
برو مادر دیگه راهی نمونده[ تعداد کلیک : ۵۱۸ ]
به لبخندِ تو عادت کرده بودم[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
من از هرجا شروع کردم مسیرو؛تورو تا آخرش همراه دیدم[ تعداد کلیک : ۵۱۳ ]
گاهی نمیشه فکرتو فهمید[ تعداد کلیک : ۴۳۴ ]
رویایِ تو چیز قشنگی نیست[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]
همراه من برقص تا انتهای عشق[ تعداد کلیک : ۳۸۷ ]
یه دنیا آرزو داشتمو اما[ تعداد کلیک : ۵۷۸ ]
ندیدنت چه احساسِ بدی داره[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
دیگه اون آدم سابق نیستم[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]