آخرین خروشتو یادم نیست[ تعداد کلیک : ۴۴۹ ]
هنوزم میگذره از خونه گاهی[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]
بازم به جای بودن با تو[ تعداد کلیک : ۴۱۶ ]
برو مادر دیگه راهی نمونده[ تعداد کلیک : ۴۸۱ ]
به لبخندِ تو عادت کرده بودم[ تعداد کلیک : ۳۸۶ ]
من از هرجا شروع کردم مسیرو؛تورو تا آخرش همراه دیدم[ تعداد کلیک : ۴۸۷ ]
گاهی نمیشه فکرتو فهمید[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
رویایِ تو چیز قشنگی نیست[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
همراه من برقص تا انتهای عشق[ تعداد کلیک : ۳۸۱ ]
یه دنیا آرزو داشتمو اما[ تعداد کلیک : ۵۲۱ ]
ندیدنت چه احساسِ بدی داره[ تعداد کلیک : ۴۴۵ ]
دیگه اون آدم سابق نیستم[ تعداد کلیک : ۴۲۰ ]