آخرین خروشتو یادم نیست[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]
هنوزم میگذره از خونه گاهی[ تعداد کلیک : ۴۴۳ ]
بازم به جای بودن با تو[ تعداد کلیک : ۴۲۰ ]
برو مادر دیگه راهی نمونده[ تعداد کلیک : ۴۹۳ ]
به لبخندِ تو عادت کرده بودم[ تعداد کلیک : ۳۸۸ ]
من از هرجا شروع کردم مسیرو؛تورو تا آخرش همراه دیدم[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]
گاهی نمیشه فکرتو فهمید[ تعداد کلیک : ۴۱۶ ]
رویایِ تو چیز قشنگی نیست[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]
همراه من برقص تا انتهای عشق[ تعداد کلیک : ۳۸۲ ]
یه دنیا آرزو داشتمو اما[ تعداد کلیک : ۵۴۲ ]
ندیدنت چه احساسِ بدی داره[ تعداد کلیک : ۴۵۲ ]
دیگه اون آدم سابق نیستم[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]