مرا بریز[ تعداد کلیک : ۳۶۴ ]
سرزده عاشورایی[ تعداد کلیک : ۴۴۳ ]
قطعه- شهید[ تعداد کلیک : ۶۳۳ ]
الا آلالۀ وحشی[ تعداد کلیک : ۵۰۷ ]
غزل- همای عشق[ تعداد کلیک : ۴۰۴ ]
غزل- مرا بریز[ تعداد کلیک : ۴۹۳ ]
غزل- جهانگشای شکست[ تعداد کلیک : ۳۲۸ ]
جز تو کس را دوست ندارم جز تو[ تعداد کلیک : ۳۳۱ ]
جهانی رو به بالا می‌سقوطد[ تعداد کلیک : ۴۷۱ ]
با دانه‌های برف دلم می‌رود به باد[ تعداد کلیک : ۳۸۳ ]
تا بغض گلوی غنچه نشکفت،[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]
دوستان! دل مرا ندیده‌اید؟[ تعداد کلیک : ۳۸۴ ]
الا آلالۀ وحشی، ز هیچ ابر[ تعداد کلیک : ۳۷۳ ]
شکافت قالب خود را، برون زد از دل خاک؛[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
چون دوست کشید بر سرم دست،[ تعداد کلیک : ۴۱۳ ]
جز تو کس را دوست ندارم جز تو[ تعداد کلیک : ۵۸۶ ]
پیچیده در سراسر این سرسرا بلنـــد[ تعداد کلیک : ۳۸۴ ]
بریده راه نپیموده را جدایی ما:[ تعداد کلیک : ۳۳۳ ]
قصاص کن! عذاب کن! زبانیان درد را[ تعداد کلیک : ۵۱۶ ]