مرا بریز[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]
سرزده عاشورایی[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
قطعه- شهید[ تعداد کلیک : ۶۵۲ ]
الا آلالۀ وحشی[ تعداد کلیک : ۵۱۵ ]
غزل- همای عشق[ تعداد کلیک : ۴۰۷ ]
غزل- مرا بریز[ تعداد کلیک : ۵۰۳ ]
غزل- جهانگشای شکست[ تعداد کلیک : ۳۲۸ ]
جز تو کس را دوست ندارم جز تو[ تعداد کلیک : ۳۳۶ ]
جهانی رو به بالا می‌سقوطد[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]
با دانه‌های برف دلم می‌رود به باد[ تعداد کلیک : ۳۸۴ ]
تا بغض گلوی غنچه نشکفت،[ تعداد کلیک : ۴۹۷ ]
دوستان! دل مرا ندیده‌اید؟[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
الا آلالۀ وحشی، ز هیچ ابر[ تعداد کلیک : ۳۷۴ ]
شکافت قالب خود را، برون زد از دل خاک؛[ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]
چون دوست کشید بر سرم دست،[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
جز تو کس را دوست ندارم جز تو[ تعداد کلیک : ۶۰۶ ]
پیچیده در سراسر این سرسرا بلنـــد[ تعداد کلیک : ۳۸۹ ]
بریده راه نپیموده را جدایی ما:[ تعداد کلیک : ۳۴۱ ]
قصاص کن! عذاب کن! زبانیان درد را[ تعداد کلیک : ۵۲۸ ]