مرا بریز[ تعداد کلیک : ۳۷۴ ]
سرزده عاشورایی[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]
قطعه- شهید[ تعداد کلیک : ۶۷۳ ]
الا آلالۀ وحشی[ تعداد کلیک : ۵۲۶ ]
غزل- همای عشق[ تعداد کلیک : ۴۱۳ ]
غزل- مرا بریز[ تعداد کلیک : ۵۱۶ ]
غزل- جهانگشای شکست[ تعداد کلیک : ۳۳۲ ]
جز تو کس را دوست ندارم جز تو[ تعداد کلیک : ۳۳۹ ]
جهانی رو به بالا می‌سقوطد[ تعداد کلیک : ۴۹۵ ]
با دانه‌های برف دلم می‌رود به باد[ تعداد کلیک : ۳۸۷ ]
تا بغض گلوی غنچه نشکفت،[ تعداد کلیک : ۵۱۰ ]
دوستان! دل مرا ندیده‌اید؟[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]
الا آلالۀ وحشی، ز هیچ ابر[ تعداد کلیک : ۳۸۲ ]
شکافت قالب خود را، برون زد از دل خاک؛[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]
چون دوست کشید بر سرم دست،[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]
جز تو کس را دوست ندارم جز تو[ تعداد کلیک : ۶۲۸ ]
پیچیده در سراسر این سرسرا بلنـــد[ تعداد کلیک : ۳۹۹ ]
بریده راه نپیموده را جدایی ما:[ تعداد کلیک : ۳۵۲ ]
قصاص کن! عذاب کن! زبانیان درد را[ تعداد کلیک : ۵۳۴ ]