شادی اگرچه با همه محرم نمی شود[ تعداد کلیک : ۴۷۷ ]
زخم ها بسیار[ تعداد کلیک : ۴۸۰ ]
به خلیج همیشه فارس[ تعداد کلیک : ۴۷۵ ]
باز بی «بابا»[ تعداد کلیک : ۵۰۷ ]
به من با تو هر لحظه خوش می گذره[ تعداد کلیک : ۶۱۷ ]
خوش به حال پیرهن حریری که[ تعداد کلیک : ۵۲۵ ]
چقد تاریکه این خونه[ تعداد کلیک : ۴۲۰ ]
دوست داشتن گاهی به همین سادگی ست...[ تعداد کلیک : ۵۱۴ ]
هر روز می پیچه تو این خونه[ تعداد کلیک : ۴۴۶ ]
چشات گیجه ، چشات خوابه ، چشات مست[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]