شادی اگرچه با همه محرم نمی شود[ تعداد کلیک : ۵۴۱ ]
زخم ها بسیار[ تعداد کلیک : ۵۲۴ ]
به خلیج همیشه فارس[ تعداد کلیک : ۵۱۲ ]
باز بی «بابا»[ تعداد کلیک : ۵۳۹ ]
به من با تو هر لحظه خوش می گذره[ تعداد کلیک : ۶۷۰ ]
خوش به حال پیرهن حریری که[ تعداد کلیک : ۵۹۱ ]
چقد تاریکه این خونه[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
دوست داشتن گاهی به همین سادگی ست...[ تعداد کلیک : ۵۵۳ ]
هر روز می پیچه تو این خونه[ تعداد کلیک : ۵۰۵ ]
چشات گیجه ، چشات خوابه ، چشات مست[ تعداد کلیک : ۵۱۸ ]