شادی اگرچه با همه محرم نمی شود[ تعداد کلیک : ۵۰۵ ]
زخم ها بسیار[ تعداد کلیک : ۴۹۶ ]
به خلیج همیشه فارس[ تعداد کلیک : ۴۸۷ ]
باز بی «بابا»[ تعداد کلیک : ۵۱۶ ]
به من با تو هر لحظه خوش می گذره[ تعداد کلیک : ۶۴۰ ]
خوش به حال پیرهن حریری که[ تعداد کلیک : ۵۴۸ ]
چقد تاریکه این خونه[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]
دوست داشتن گاهی به همین سادگی ست...[ تعداد کلیک : ۵۲۶ ]
هر روز می پیچه تو این خونه[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]
چشات گیجه ، چشات خوابه ، چشات مست[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]