شادی اگرچه با همه محرم نمی شود[ تعداد کلیک : ۵۱۶ ]
زخم ها بسیار[ تعداد کلیک : ۵۰۴ ]
به خلیج همیشه فارس[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
باز بی «بابا»[ تعداد کلیک : ۵۲۵ ]
به من با تو هر لحظه خوش می گذره[ تعداد کلیک : ۶۵۳ ]
خوش به حال پیرهن حریری که[ تعداد کلیک : ۵۵۹ ]
چقد تاریکه این خونه[ تعداد کلیک : ۴۳۷ ]
دوست داشتن گاهی به همین سادگی ست...[ تعداد کلیک : ۵۳۴ ]
هر روز می پیچه تو این خونه[ تعداد کلیک : ۴۸۰ ]
چشات گیجه ، چشات خوابه ، چشات مست[ تعداد کلیک : ۴۹۳ ]