شادی اگرچه با همه محرم نمی شود[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]
زخم ها بسیار[ تعداد کلیک : ۴۵۹ ]
به خلیج همیشه فارس[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
باز بی «بابا»[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]
به من با تو هر لحظه خوش می گذره[ تعداد کلیک : ۵۹۰ ]
خوش به حال پیرهن حریری که[ تعداد کلیک : ۴۸۷ ]
چقد تاریکه این خونه[ تعداد کلیک : ۴۰۴ ]
دوست داشتن گاهی به همین سادگی ست...[ تعداد کلیک : ۴۹۷ ]
هر روز می پیچه تو این خونه[ تعداد کلیک : ۴۱۵ ]
چشات گیجه ، چشات خوابه ، چشات مست[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]