شادی اگرچه با همه محرم نمی شود[ تعداد کلیک : ۴۶۷ ]
زخم ها بسیار[ تعداد کلیک : ۴۷۰ ]
به خلیج همیشه فارس[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]
باز بی «بابا»[ تعداد کلیک : ۵۰۱ ]
به من با تو هر لحظه خوش می گذره[ تعداد کلیک : ۶۰۲ ]
خوش به حال پیرهن حریری که[ تعداد کلیک : ۵۱۲ ]
چقد تاریکه این خونه[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]
دوست داشتن گاهی به همین سادگی ست...[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
هر روز می پیچه تو این خونه[ تعداد کلیک : ۴۳۴ ]
چشات گیجه ، چشات خوابه ، چشات مست[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]