شادی اگرچه با همه محرم نمی شود[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
زخم ها بسیار[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]
به خلیج همیشه فارس[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
باز بی «بابا»[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]
به من با تو هر لحظه خوش می گذره[ تعداد کلیک : ۵۹۸ ]
خوش به حال پیرهن حریری که[ تعداد کلیک : ۵۰۰ ]
چقد تاریکه این خونه[ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]
دوست داشتن گاهی به همین سادگی ست...[ تعداد کلیک : ۵۰۲ ]
هر روز می پیچه تو این خونه[ تعداد کلیک : ۴۲۵ ]
چشات گیجه ، چشات خوابه ، چشات مست[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]