شادی اگرچه با همه محرم نمی شود[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]
زخم ها بسیار[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]
به خلیج همیشه فارس[ تعداد کلیک : ۴۸۱ ]
باز بی «بابا»[ تعداد کلیک : ۵۱۰ ]
به من با تو هر لحظه خوش می گذره[ تعداد کلیک : ۶۲۹ ]
خوش به حال پیرهن حریری که[ تعداد کلیک : ۵۳۴ ]
چقد تاریکه این خونه[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
دوست داشتن گاهی به همین سادگی ست...[ تعداد کلیک : ۵۲۰ ]
هر روز می پیچه تو این خونه[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]
چشات گیجه ، چشات خوابه ، چشات مست[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]