دو تا شمع[ تعداد کلیک : ۳۹۱ ]
برگشتم[ تعداد کلیک : ۳۹۸ ]
پروانه ها[ تعداد کلیک : ۳۲۹ ]
پتکی[ تعداد کلیک : ۲۹۶ ]
گفتم :خنده دار نیستم؟[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]
پاییزِ امسال[ تعداد کلیک : ۲۹۹ ]
زندگی را[ تعداد کلیک : ۳۹۲ ]
در پی انتقال یک چمدان[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
صدا[ تعداد کلیک : ۲۶۷ ]
کاغذ را[ تعداد کلیک : ۳۴۵ ]
گاه[ تعداد کلیک : ۳۲۷ ]
اتاقکی[ تعداد کلیک : ۴۹۷ ]