دو تا شمع[ تعداد کلیک : ۳۸۳ ]
برگشتم[ تعداد کلیک : ۳۷۶ ]
پروانه ها[ تعداد کلیک : ۳۰۷ ]
پتکی[ تعداد کلیک : ۲۹۰ ]
گفتم :خنده دار نیستم؟[ تعداد کلیک : ۳۷۴ ]
پاییزِ امسال[ تعداد کلیک : ۲۹۰ ]
زندگی را[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]
در پی انتقال یک چمدان[ تعداد کلیک : ۴۰۲ ]
صدا[ تعداد کلیک : ۲۶۲ ]
کاغذ را[ تعداد کلیک : ۳۳۷ ]
گاه[ تعداد کلیک : ۳۲۲ ]
اتاقکی[ تعداد کلیک : ۴۷۸ ]