دو تا شمع[ تعداد کلیک : ۳۹۷ ]
برگشتم[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
پروانه ها[ تعداد کلیک : ۳۴۲ ]
پتکی[ تعداد کلیک : ۳۰۰ ]
گفتم :خنده دار نیستم؟[ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]
پاییزِ امسال[ تعداد کلیک : ۳۰۶ ]
زندگی را[ تعداد کلیک : ۴۰۷ ]
در پی انتقال یک چمدان[ تعداد کلیک : ۴۱۳ ]
صدا[ تعداد کلیک : ۲۷۳ ]
کاغذ را[ تعداد کلیک : ۳۴۸ ]
گاه[ تعداد کلیک : ۳۳۲ ]
اتاقکی[ تعداد کلیک : ۵۱۰ ]