دو تا شمع[ تعداد کلیک : ۳۹۱ ]
برگشتم[ تعداد کلیک : ۳۹۱ ]
پروانه ها[ تعداد کلیک : ۳۲۱ ]
پتکی[ تعداد کلیک : ۲۹۵ ]
گفتم :خنده دار نیستم؟[ تعداد کلیک : ۳۸۹ ]
پاییزِ امسال[ تعداد کلیک : ۲۹۶ ]
زندگی را[ تعداد کلیک : ۳۸۲ ]
در پی انتقال یک چمدان[ تعداد کلیک : ۴۰۸ ]
صدا[ تعداد کلیک : ۲۶۶ ]
کاغذ را[ تعداد کلیک : ۳۴۱ ]
گاه[ تعداد کلیک : ۳۲۷ ]
اتاقکی[ تعداد کلیک : ۴۹۱ ]