دو تا شمع[ تعداد کلیک : ۴۰۲ ]
برگشتم[ تعداد کلیک : ۴۲۳ ]
پروانه ها[ تعداد کلیک : ۳۴۹ ]
پتکی[ تعداد کلیک : ۳۰۸ ]
گفتم :خنده دار نیستم؟[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
پاییزِ امسال[ تعداد کلیک : ۳۱۲ ]
زندگی را[ تعداد کلیک : ۴۲۳ ]
در پی انتقال یک چمدان[ تعداد کلیک : ۴۲۱ ]
صدا[ تعداد کلیک : ۲۷۶ ]
کاغذ را[ تعداد کلیک : ۳۵۷ ]
گاه[ تعداد کلیک : ۳۳۹ ]
اتاقکی[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]