براندازی[ تعداد کلیک : ۳۵۷ ]
گلستان[ تعداد کلیک : ۳۸۶ ]
تازه کن هوای کوچه را[ تعداد کلیک : ۳۷۱ ]
بهانه[ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
بی هیچ چشمداشت[ تعداد کلیک : ۲۷۳ ]
شهریور[ تعداد کلیک : ۲۴۶ ]
پاییز تبریز[ تعداد کلیک : ۴۸۰ ]
زیر و بم[ تعداد کلیک : ۳۵۶ ]
گفتم نگفتم[ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
جنگ و صلح[ تعداد کلیک : ۲۹۷ ]