براندازی[ تعداد کلیک : ۳۵۴ ]
گلستان[ تعداد کلیک : ۳۷۹ ]
تازه کن هوای کوچه را[ تعداد کلیک : ۳۶۱ ]
بهانه[ تعداد کلیک : ۳۷۹ ]
بی هیچ چشمداشت[ تعداد کلیک : ۲۷۱ ]
شهریور[ تعداد کلیک : ۲۳۹ ]
پاییز تبریز[ تعداد کلیک : ۴۵۲ ]
زیر و بم[ تعداد کلیک : ۳۴۷ ]
گفتم نگفتم[ تعداد کلیک : ۳۸۳ ]
جنگ و صلح[ تعداد کلیک : ۲۹۵ ]