براندازی[ تعداد کلیک : ۳۵۳ ]
گلستان[ تعداد کلیک : ۳۷۴ ]
تازه کن هوای کوچه را[ تعداد کلیک : ۳۵۲ ]
بهانه[ تعداد کلیک : ۳۷۵ ]
بی هیچ چشمداشت[ تعداد کلیک : ۲۷۰ ]
شهریور[ تعداد کلیک : ۲۳۱ ]
پاییز تبریز[ تعداد کلیک : ۴۳۱ ]
زیر و بم[ تعداد کلیک : ۳۳۹ ]
گفتم نگفتم[ تعداد کلیک : ۳۸۰ ]
جنگ و صلح[ تعداد کلیک : ۲۹۵ ]