دلتنگی[ تعداد کلیک : ۵۵۴ ]
هوای آلوده[ تعداد کلیک : ۳۵۰ ]
چشم های بارانی[ تعداد کلیک : ۳۷۵ ]
عشق جوانی[ تعداد کلیک : ۵۱۳ ]
وفای به عهد[ تعداد کلیک : ۳۷۴ ]
انتظار[ تعداد کلیک : ۳۱۸ ]
بگذار همه بدانند![ تعداد کلیک : ۳۴۶ ]
بی گناه[ تعداد کلیک : ۵۰۰ ]
باران بهاری[ تعداد کلیک : ۳۱۱ ]