دلتنگی[ تعداد کلیک : ۶۱۲ ]
هوای آلوده[ تعداد کلیک : ۳۷۸ ]
چشم های بارانی[ تعداد کلیک : ۳۹۸ ]
عشق جوانی[ تعداد کلیک : ۵۴۹ ]
وفای به عهد[ تعداد کلیک : ۳۹۷ ]
انتظار[ تعداد کلیک : ۳۲۲ ]
بگذار همه بدانند![ تعداد کلیک : ۳۷۲ ]
بی گناه[ تعداد کلیک : ۵۳۴ ]
باران بهاری[ تعداد کلیک : ۳۳۶ ]