به: شیرکو بی‌کس
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۸۰۲ ]
به: حاج قربان سلیمانی، خداوندگارِ دوتارِ خراسان،
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۶۸۷ ]
به: احمد شاه مسعود
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۶۸۶ ]
دلگیرم از این میله های راه راهی که...
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
هر چند که بسته است قفس، بال و پرم را
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۴۸۰ ]
زندگی پیله کرده دورِ تنم
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۶۰۱ ]
غروبِ سومِ خرداد ماه، ساعتِ هفت
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۴۰۱ ]
زُل می‌زند به ریز و درشتِ مدال ها
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۶۰۹ ]
تو آمدی و باز دلم جان گرفته است
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۶۰۲ ]
با دهانِ باز و گردنی دراز
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۶۴ ]
روی دستِ کوه
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۴۲ ]
میز را چیده اند تا با خویش
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۴۲۴ ]