به: شیرکو بی‌کس
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۷۸۰ ]
به: حاج قربان سلیمانی، خداوندگارِ دوتارِ خراسان،
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۶۷۰ ]
به: احمد شاه مسعود
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۶۶۱ ]
دلگیرم از این میله های راه راهی که...
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]
هر چند که بسته است قفس، بال و پرم را
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
زندگی پیله کرده دورِ تنم
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۸۴ ]
غروبِ سومِ خرداد ماه، ساعتِ هفت
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۴۰۰ ]
زُل می‌زند به ریز و درشتِ مدال ها
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۸۹ ]
تو آمدی و باز دلم جان گرفته است
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۸۴ ]
با دهانِ باز و گردنی دراز
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۵۰ ]
روی دستِ کوه
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۲۴ ]
میز را چیده اند تا با خویش
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۴۱۵ ]