به: شیرکو بی‌کس
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۸۳۴ ]
به: حاج قربان سلیمانی، خداوندگارِ دوتارِ خراسان،
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۷۱۱ ]
به: احمد شاه مسعود
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۷۲۶ ]
دلگیرم از این میله های راه راهی که...
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۲۱ ]
هر چند که بسته است قفس، بال و پرم را
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۰۱ ]
زندگی پیله کرده دورِ تنم
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۶۲۹ ]
غروبِ سومِ خرداد ماه، ساعتِ هفت
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]
زُل می‌زند به ریز و درشتِ مدال ها
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۶۴۶ ]
تو آمدی و باز دلم جان گرفته است
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۶۳۳ ]
با دهانِ باز و گردنی دراز
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۹۷ ]
روی دستِ کوه
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۵۷۰ ]
میز را چیده اند تا با خویش
حسن روشان[ تعداد کلیک : ۴۴۵ ]