بی راهه[ تعداد کلیک : ۱۰۱۸ ]
طلاق[ تعداد کلیک : ۸۲۲ ]
درد[ تعداد کلیک : ۷۲۲ ]
دست انداز[ تعداد کلیک : ۷۰۴ ]
خودخواه[ تعداد کلیک : ۶۰۸ ]
خونه(تقدیم به کودکانی که دشمن به خانه‌ی آنها حمله کرده است)[ تعداد کلیک : ۴۸۱ ]
داروخانه شبانه روزی[ تعداد کلیک : ۶۱۲ ]
روشن فکر نما[ تعداد کلیک : ۵۷۸ ]
ایران[ تعداد کلیک : ۵۰۵ ]
یاس[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]