بی راهه[ تعداد کلیک : ۱۰۰۴ ]
طلاق[ تعداد کلیک : ۷۸۵ ]
درد[ تعداد کلیک : ۶۸۴ ]
دست انداز[ تعداد کلیک : ۶۷۰ ]
خودخواه[ تعداد کلیک : ۵۹۳ ]
خونه(تقدیم به کودکانی که دشمن به خانه‌ی آنها حمله کرده است)[ تعداد کلیک : ۴۶۴ ]
داروخانه شبانه روزی[ تعداد کلیک : ۵۹۰ ]
روشن فکر نما[ تعداد کلیک : ۵۵۳ ]
ایران[ تعداد کلیک : ۴۸۹ ]
یاس[ تعداد کلیک : ۴۴۶ ]