هرچقدر[ تعداد کلیک : ۶۹۹ ]
ماهیها[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
خودش را[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
بعضی حرفها[ تعداد کلیک : ۴۲۴ ]
صیادان[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]
در آبهای آزاد[ تعداد کلیک : ۵۱۴ ]
باهم تفاهم داشتیم[ تعداد کلیک : ۵۴۶ ]
برف[ تعداد کلیک : ۳۶۰ ]
بارها[ تعداد کلیک : ۶۳۳ ]
- باد بادکها آدمها هرچه دورتر دوست داشتنی تر[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]
دکه روز نامه فروشی[ تعداد کلیک : ۴۹۷ ]
از خودم که سر می روم[ تعداد کلیک : ۵۳۴ ]