هرچقدر[ تعداد کلیک : ۶۷۰ ]
ماهیها[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]
خودش را[ تعداد کلیک : ۴۲۰ ]
بعضی حرفها[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
صیادان[ تعداد کلیک : ۴۶۱ ]
در آبهای آزاد[ تعداد کلیک : ۴۸۹ ]
باهم تفاهم داشتیم[ تعداد کلیک : ۵۱۷ ]
برف[ تعداد کلیک : ۳۴۱ ]
بارها[ تعداد کلیک : ۵۹۳ ]
- باد بادکها آدمها هرچه دورتر دوست داشتنی تر[ تعداد کلیک : ۴۴۳ ]
دکه روز نامه فروشی[ تعداد کلیک : ۴۸۰ ]
از خودم که سر می روم[ تعداد کلیک : ۵۰۱ ]