هرچقدر[ تعداد کلیک : ۶۱۵ ]
ماهیها[ تعداد کلیک : ۴۰۱ ]
خودش را[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
بعضی حرفها[ تعداد کلیک : ۳۸۲ ]
صیادان[ تعداد کلیک : ۴۳۱ ]
در آبهای آزاد[ تعداد کلیک : ۴۳۹ ]
باهم تفاهم داشتیم[ تعداد کلیک : ۴۶۲ ]
برف[ تعداد کلیک : ۳۱۴ ]
بارها[ تعداد کلیک : ۵۳۳ ]
- باد بادکها آدمها هرچه دورتر دوست داشتنی تر[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]
دکه روز نامه فروشی[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
از خودم که سر می روم[ تعداد کلیک : ۴۴۹ ]