هرچقدر[ تعداد کلیک : ۶۴۰ ]
ماهیها[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]
خودش را[ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]
بعضی حرفها[ تعداد کلیک : ۳۹۳ ]
صیادان[ تعداد کلیک : ۴۴۳ ]
در آبهای آزاد[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]
باهم تفاهم داشتیم[ تعداد کلیک : ۴۸۶ ]
برف[ تعداد کلیک : ۳۲۶ ]
بارها[ تعداد کلیک : ۵۵۲ ]
- باد بادکها آدمها هرچه دورتر دوست داشتنی تر[ تعداد کلیک : ۴۲۵ ]
دکه روز نامه فروشی[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
از خودم که سر می روم[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]