هرچقدر[ تعداد کلیک : ۶۰۳ ]
ماهیها[ تعداد کلیک : ۳۹۲ ]
خودش را[ تعداد کلیک : ۴۰۲ ]
بعضی حرفها[ تعداد کلیک : ۳۷۵ ]
صیادان[ تعداد کلیک : ۴۲۱ ]
در آبهای آزاد[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
باهم تفاهم داشتیم[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]
برف[ تعداد کلیک : ۳۰۲ ]
بارها[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
- باد بادکها آدمها هرچه دورتر دوست داشتنی تر[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]
دکه روز نامه فروشی[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
از خودم که سر می روم[ تعداد کلیک : ۴۳۰ ]