طرحی نو[ تعداد کلیک : ۵۵۲ ]
قلّه قاف[ تعداد کلیک : ۴۸۷ ]
نیوتون عاشق[ تعداد کلیک : ۳۲۸ ]
یک لیوان خون[ تعداد کلیک : ۵۵۳ ]
یک تک فِرِیم[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]
تکامل[ تعداد کلیک : ۳۷۳ ]
سرباز[ تعداد کلیک : ۴۴۵ ]
لباس برّه[ تعداد کلیک : ۵۸۸ ]
پرچم[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]
جنگ[ تعداد کلیک : ۵۶۸ ]
طواف[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
امپراطور[ تعداد کلیک : ۳۲۸ ]