طرحی نو[ تعداد کلیک : ۵۵۲ ]
قلّه قاف[ تعداد کلیک : ۴۷۷ ]
نیوتون عاشق[ تعداد کلیک : ۳۲۷ ]
یک لیوان خون[ تعداد کلیک : ۵۵۰ ]
یک تک فِرِیم[ تعداد کلیک : ۵۱۸ ]
تکامل[ تعداد کلیک : ۳۶۸ ]
سرباز[ تعداد کلیک : ۴۴۵ ]
لباس برّه[ تعداد کلیک : ۵۷۸ ]
پرچم[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]
جنگ[ تعداد کلیک : ۵۶۳ ]
طواف[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
امپراطور[ تعداد کلیک : ۳۲۴ ]