طرحی نو[ تعداد کلیک : ۵۵۳ ]
قلّه قاف[ تعداد کلیک : ۴۹۷ ]
نیوتون عاشق[ تعداد کلیک : ۳۳۱ ]
یک لیوان خون[ تعداد کلیک : ۵۶۶ ]
یک تک فِرِیم[ تعداد کلیک : ۵۲۹ ]
تکامل[ تعداد کلیک : ۳۷۶ ]
سرباز[ تعداد کلیک : ۴۴۶ ]
لباس برّه[ تعداد کلیک : ۶۱۰ ]
پرچم[ تعداد کلیک : ۴۷۰ ]
جنگ[ تعداد کلیک : ۵۷۶ ]
طواف[ تعداد کلیک : ۴۸۳ ]
امپراطور[ تعداد کلیک : ۳۳۲ ]