مثل قله ای بلند[ تعداد کلیک : ۴۵۹ ]
می دوم تمام جاده را ولی[ تعداد کلیک : ۴۷۲ ]
بگو که بار آخر است[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]
مثل تک درخت خسته ای[ تعداد کلیک : ۵۵۹ ]
ما مسافران دائم[ تعداد کلیک : ۳۵۳ ]