مثل قله ای بلند[ تعداد کلیک : ۴۸۰ ]
می دوم تمام جاده را ولی[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]
بگو که بار آخر است[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
مثل تک درخت خسته ای[ تعداد کلیک : ۵۷۳ ]
ما مسافران دائم[ تعداد کلیک : ۳۵۹ ]