مثل قله ای بلند[ تعداد کلیک : ۴۶۴ ]
می دوم تمام جاده را ولی[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
بگو که بار آخر است[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]
مثل تک درخت خسته ای[ تعداد کلیک : ۵۶۲ ]
ما مسافران دائم[ تعداد کلیک : ۳۵۵ ]