«بغض سر رفته»[ تعداد کلیک : ۴۲۳ ]
«قتل غیر عمد»[ تعداد کلیک : ۵۱۶ ]
«دفترچه خاطرات»[ تعداد کلیک : ۴۷۲ ]
«آدم عصر حجر»[ تعداد کلیک : ۴۲۰ ]
«ابرهای مخالف»[ تعداد کلیک : ۴۰۴ ]
«صبح‏ها نوبت کبوترهاست»[ تعداد کلیک : ۲۶۷ ]