«بغض سر رفته»[ تعداد کلیک : ۴۵۰ ]
«قتل غیر عمد»[ تعداد کلیک : ۵۲۸ ]
«دفترچه خاطرات»[ تعداد کلیک : ۴۸۰ ]
«آدم عصر حجر»[ تعداد کلیک : ۴۵۰ ]
«ابرهای مخالف»[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]
«صبح‏ها نوبت کبوترهاست»[ تعداد کلیک : ۲۷۹ ]