«بغض سر رفته»[ تعداد کلیک : ۳۹۹ ]
«قتل غیر عمد»[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
«دفترچه خاطرات»[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]
«آدم عصر حجر»[ تعداد کلیک : ۳۸۱ ]
«ابرهای مخالف»[ تعداد کلیک : ۳۸۲ ]
«صبح‏ها نوبت کبوترهاست»[ تعداد کلیک : ۲۶۲ ]