«بغض سر رفته»[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
«قتل غیر عمد»[ تعداد کلیک : ۵۱۰ ]
«دفترچه خاطرات»[ تعداد کلیک : ۴۷۰ ]
«آدم عصر حجر»[ تعداد کلیک : ۳۹۲ ]
«ابرهای مخالف»[ تعداد کلیک : ۳۹۲ ]
«صبح‏ها نوبت کبوترهاست»[ تعداد کلیک : ۲۶۴ ]