«بغض سر رفته»[ تعداد کلیک : ۳۸۶ ]
«قتل غیر عمد»[ تعداد کلیک : ۵۰۶ ]
«دفترچه خاطرات»[ تعداد کلیک : ۴۶۲ ]
«آدم عصر حجر»[ تعداد کلیک : ۳۶۶ ]
«ابرهای مخالف»[ تعداد کلیک : ۳۷۲ ]
«صبح‏ها نوبت کبوترهاست»[ تعداد کلیک : ۲۶۰ ]