نبودنت گل میخکی است دربرف[ تعداد کلیک : ۴۰۰ ]
عکس های جوانی مادرم گم شد[ تعداد کلیک : ۳۸۷ ]
کف بین های شهر[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
نه آنکه راه می رود منم[ تعداد کلیک : ۴۱۶ ]
نه خیابانهای شلوغ[ تعداد کلیک : ۵۸۱ ]
جاذبه رنج بزرگیست[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]