نبودنت گل میخکی است دربرف[ تعداد کلیک : ۳۷۹ ]
عکس های جوانی مادرم گم شد[ تعداد کلیک : ۳۵۶ ]
کف بین های شهر[ تعداد کلیک : ۳۸۷ ]
نه آنکه راه می رود منم[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]
نه خیابانهای شلوغ[ تعداد کلیک : ۵۴۳ ]
جاذبه رنج بزرگیست[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]