نبودنت گل میخکی است دربرف[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]
عکس های جوانی مادرم گم شد[ تعداد کلیک : ۳۸۴ ]
کف بین های شهر[ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
نه آنکه راه می رود منم[ تعداد کلیک : ۴۱۵ ]
نه خیابانهای شلوغ[ تعداد کلیک : ۵۷۱ ]
جاذبه رنج بزرگیست[ تعداد کلیک : ۴۲۰ ]