نبودنت گل میخکی است دربرف[ تعداد کلیک : ۳۸۸ ]
عکس های جوانی مادرم گم شد[ تعداد کلیک : ۳۷۶ ]
کف بین های شهر[ تعداد کلیک : ۳۹۱ ]
نه آنکه راه می رود منم[ تعداد کلیک : ۴۱۳ ]
نه خیابانهای شلوغ[ تعداد کلیک : ۵۶۲ ]
جاذبه رنج بزرگیست[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]