نبودنت گل میخکی است دربرف[ تعداد کلیک : ۳۸۵ ]
عکس های جوانی مادرم گم شد[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]
کف بین های شهر[ تعداد کلیک : ۳۸۹ ]
نه آنکه راه می رود منم[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]
نه خیابانهای شلوغ[ تعداد کلیک : ۵۵۵ ]
جاذبه رنج بزرگیست[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]