نبودنت گل میخکی است دربرف[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]
عکس های جوانی مادرم گم شد[ تعداد کلیک : ۴۰۳ ]
کف بین های شهر[ تعداد کلیک : ۴۰۳ ]
نه آنکه راه می رود منم[ تعداد کلیک : ۴۲۵ ]
نه خیابانهای شلوغ[ تعداد کلیک : ۶۰۶ ]
جاذبه رنج بزرگیست[ تعداد کلیک : ۴۳۱ ]