گوش به فرمان رقیب[ تعداد کلیک : ۶۳۵ ]
از همه ممتاز آید[ تعداد کلیک : ۶۱۹ ]
ای سخت‌کمان سست‌پیمان[ تعداد کلیک : ۵۵۱ ]
کفر زلفش[ تعداد کلیک : ۶۰۷ ]
از هر دو جهان آزادم[ تعداد کلیک : ۵۸۰ ]
بَل احیاء[ تعداد کلیک : ۳۷۹ ]
دورافتادگان[ تعداد کلیک : ۴۹۶ ]
تسلیم[ تعداد کلیک : ۵۳۳ ]
کُنج قناعت[ تعداد کلیک : ۵۶۱ ]
روز و شب را می‌شمارم روز و شب[ تعداد کلیک : ۸۰۴ ]
دزدیده چون جان می‌روی[ تعداد کلیک : ۷۱۰ ]
چه شد که چشمِ مرا بغضِ تازه گریان کرد ؟[ تعداد کلیک : ۷۵۲ ]