گوش به فرمان رقیب[ تعداد کلیک : ۷۵۵ ]
از همه ممتاز آید[ تعداد کلیک : ۷۳۸ ]
ای سخت‌کمان سست‌پیمان[ تعداد کلیک : ۶۶۳ ]
کفر زلفش[ تعداد کلیک : ۷۵۵ ]
از هر دو جهان آزادم[ تعداد کلیک : ۶۸۶ ]
بَل احیاء[ تعداد کلیک : ۴۱۳ ]
دورافتادگان[ تعداد کلیک : ۵۹۹ ]
تسلیم[ تعداد کلیک : ۶۰۸ ]
کُنج قناعت[ تعداد کلیک : ۶۹۰ ]
روز و شب را می‌شمارم روز و شب[ تعداد کلیک : ۱۰۰۴ ]
دزدیده چون جان می‌روی[ تعداد کلیک : ۷۸۱ ]
چه شد که چشمِ مرا بغضِ تازه گریان کرد ؟[ تعداد کلیک : ۸۹۴ ]