گوش به فرمان رقیب[ تعداد کلیک : ۶۶۷ ]
از همه ممتاز آید[ تعداد کلیک : ۶۵۱ ]
ای سخت‌کمان سست‌پیمان[ تعداد کلیک : ۵۷۸ ]
کفر زلفش[ تعداد کلیک : ۶۳۵ ]
از هر دو جهان آزادم[ تعداد کلیک : ۶۰۶ ]
بَل احیاء[ تعداد کلیک : ۳۹۰ ]
دورافتادگان[ تعداد کلیک : ۵۲۴ ]
تسلیم[ تعداد کلیک : ۵۵۴ ]
کُنج قناعت[ تعداد کلیک : ۵۹۶ ]
روز و شب را می‌شمارم روز و شب[ تعداد کلیک : ۸۵۳ ]
دزدیده چون جان می‌روی[ تعداد کلیک : ۷۳۲ ]
چه شد که چشمِ مرا بغضِ تازه گریان کرد ؟[ تعداد کلیک : ۷۸۵ ]