گوش به فرمان رقیب[ تعداد کلیک : ۶۷۸ ]
از همه ممتاز آید[ تعداد کلیک : ۶۶۸ ]
ای سخت‌کمان سست‌پیمان[ تعداد کلیک : ۵۸۳ ]
کفر زلفش[ تعداد کلیک : ۶۶۸ ]
از هر دو جهان آزادم[ تعداد کلیک : ۶۱۸ ]
بَل احیاء[ تعداد کلیک : ۳۹۲ ]
دورافتادگان[ تعداد کلیک : ۵۳۱ ]
تسلیم[ تعداد کلیک : ۵۵۸ ]
کُنج قناعت[ تعداد کلیک : ۶۰۷ ]
روز و شب را می‌شمارم روز و شب[ تعداد کلیک : ۸۶۹ ]
دزدیده چون جان می‌روی[ تعداد کلیک : ۷۳۷ ]
چه شد که چشمِ مرا بغضِ تازه گریان کرد ؟[ تعداد کلیک : ۷۹۸ ]