گوش به فرمان رقیب[ تعداد کلیک : ۷۰۰ ]
از همه ممتاز آید[ تعداد کلیک : ۶۹۳ ]
ای سخت‌کمان سست‌پیمان[ تعداد کلیک : ۵۹۴ ]
کفر زلفش[ تعداد کلیک : ۶۹۴ ]
از هر دو جهان آزادم[ تعداد کلیک : ۶۴۰ ]
بَل احیاء[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
دورافتادگان[ تعداد کلیک : ۵۴۶ ]
تسلیم[ تعداد کلیک : ۵۷۳ ]
کُنج قناعت[ تعداد کلیک : ۶۲۶ ]
روز و شب را می‌شمارم روز و شب[ تعداد کلیک : ۹۱۰ ]
دزدیده چون جان می‌روی[ تعداد کلیک : ۷۵۲ ]
چه شد که چشمِ مرا بغضِ تازه گریان کرد ؟[ تعداد کلیک : ۸۲۷ ]