گوش به فرمان رقیب[ تعداد کلیک : ۷۲۷ ]
از همه ممتاز آید[ تعداد کلیک : ۷۱۶ ]
ای سخت‌کمان سست‌پیمان[ تعداد کلیک : ۶۲۹ ]
کفر زلفش[ تعداد کلیک : ۷۲۰ ]
از هر دو جهان آزادم[ تعداد کلیک : ۶۵۹ ]
بَل احیاء[ تعداد کلیک : ۴۰۳ ]
دورافتادگان[ تعداد کلیک : ۵۶۸ ]
تسلیم[ تعداد کلیک : ۵۸۷ ]
کُنج قناعت[ تعداد کلیک : ۶۵۷ ]
روز و شب را می‌شمارم روز و شب[ تعداد کلیک : ۹۵۰ ]
دزدیده چون جان می‌روی[ تعداد کلیک : ۷۶۳ ]
چه شد که چشمِ مرا بغضِ تازه گریان کرد ؟[ تعداد کلیک : ۸۵۳ ]