گوش به فرمان رقیب[ تعداد کلیک : ۶۹۰ ]
از همه ممتاز آید[ تعداد کلیک : ۶۷۹ ]
ای سخت‌کمان سست‌پیمان[ تعداد کلیک : ۵۸۶ ]
کفر زلفش[ تعداد کلیک : ۶۷۸ ]
از هر دو جهان آزادم[ تعداد کلیک : ۶۲۷ ]
بَل احیاء[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]
دورافتادگان[ تعداد کلیک : ۵۳۹ ]
تسلیم[ تعداد کلیک : ۵۶۵ ]
کُنج قناعت[ تعداد کلیک : ۶۱۵ ]
روز و شب را می‌شمارم روز و شب[ تعداد کلیک : ۸۹۰ ]
دزدیده چون جان می‌روی[ تعداد کلیک : ۷۴۵ ]
چه شد که چشمِ مرا بغضِ تازه گریان کرد ؟[ تعداد کلیک : ۸۱۵ ]