گوش به فرمان رقیب[ تعداد کلیک : ۷۱۲ ]
از همه ممتاز آید[ تعداد کلیک : ۷۰۵ ]
ای سخت‌کمان سست‌پیمان[ تعداد کلیک : ۶۰۹ ]
کفر زلفش[ تعداد کلیک : ۷۰۵ ]
از هر دو جهان آزادم[ تعداد کلیک : ۶۵۲ ]
بَل احیاء[ تعداد کلیک : ۳۹۸ ]
دورافتادگان[ تعداد کلیک : ۵۵۸ ]
تسلیم[ تعداد کلیک : ۵۷۹ ]
کُنج قناعت[ تعداد کلیک : ۶۴۳ ]
روز و شب را می‌شمارم روز و شب[ تعداد کلیک : ۹۳۳ ]
دزدیده چون جان می‌روی[ تعداد کلیک : ۷۵۶ ]
چه شد که چشمِ مرا بغضِ تازه گریان کرد ؟[ تعداد کلیک : ۸۳۸ ]