گوش به فرمان رقیب[ تعداد کلیک : ۶۵۰ ]
از همه ممتاز آید[ تعداد کلیک : ۶۳۲ ]
ای سخت‌کمان سست‌پیمان[ تعداد کلیک : ۵۶۳ ]
کفر زلفش[ تعداد کلیک : ۶۱۷ ]
از هر دو جهان آزادم[ تعداد کلیک : ۵۹۱ ]
بَل احیاء[ تعداد کلیک : ۳۸۴ ]
دورافتادگان[ تعداد کلیک : ۵۰۷ ]
تسلیم[ تعداد کلیک : ۵۴۲ ]
کُنج قناعت[ تعداد کلیک : ۵۷۳ ]
روز و شب را می‌شمارم روز و شب[ تعداد کلیک : ۸۲۵ ]
دزدیده چون جان می‌روی[ تعداد کلیک : ۷۲۳ ]
چه شد که چشمِ مرا بغضِ تازه گریان کرد ؟[ تعداد کلیک : ۷۷۱ ]