پدرم که مرد[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]
گذار زانوانتن[ تعداد کلیک : ۴۰۸ ]
تنت خاک زردیست[ تعداد کلیک : ۵۰۱ ]
کمانچه مرثیه را آغاز کن[ تعداد کلیک : ۳۲۵ ]
مادرم مرد مهربانی بود[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
کوزه های شراب داخل دیوار[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]
چشمان تو زمستانی ست[ تعداد کلیک : ۴۹۷ ]
اسب عَرَق کرده ی بی سواری[ تعداد کلیک : ۴۶۶ ]
من به تو عشق می ورزم[ تعداد کلیک : ۳۱۹ ]
مگر به کجای جهان می شود دل بست[ تعداد کلیک : ۴۴۰ ]
شیهه ی خسته ی اسب[ تعداد کلیک : ۳۸۸ ]
نفس سرد کدام ایل[ تعداد کلیک : ۴۹۶ ]