پدرم که مرد[ تعداد کلیک : ۴۹۵ ]
گذار زانوانتن[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
تنت خاک زردیست[ تعداد کلیک : ۵۵۱ ]
کمانچه مرثیه را آغاز کن[ تعداد کلیک : ۳۵۴ ]
مادرم مرد مهربانی بود[ تعداد کلیک : ۵۱۲ ]
کوزه های شراب داخل دیوار[ تعداد کلیک : ۵۴۲ ]
چشمان تو زمستانی ست[ تعداد کلیک : ۵۴۳ ]
اسب عَرَق کرده ی بی سواری[ تعداد کلیک : ۵۵۰ ]
من به تو عشق می ورزم[ تعداد کلیک : ۳۷۲ ]
مگر به کجای جهان می شود دل بست[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
شیهه ی خسته ی اسب[ تعداد کلیک : ۴۷۰ ]
نفس سرد کدام ایل[ تعداد کلیک : ۵۵۷ ]