پدرم که مرد[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
گذار زانوانتن[ تعداد کلیک : ۴۲۹ ]
تنت خاک زردیست[ تعداد کلیک : ۵۱۴ ]
کمانچه مرثیه را آغاز کن[ تعداد کلیک : ۳۳۴ ]
مادرم مرد مهربانی بود[ تعداد کلیک : ۵۰۳ ]
کوزه های شراب داخل دیوار[ تعداد کلیک : ۵۱۲ ]
چشمان تو زمستانی ست[ تعداد کلیک : ۵۱۲ ]
اسب عَرَق کرده ی بی سواری[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
من به تو عشق می ورزم[ تعداد کلیک : ۳۳۳ ]
مگر به کجای جهان می شود دل بست[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
شیهه ی خسته ی اسب[ تعداد کلیک : ۴۱۱ ]
نفس سرد کدام ایل[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]