پدرم که مرد[ تعداد کلیک : ۴۵۹ ]
گذار زانوانتن[ تعداد کلیک : ۴۲۴ ]
تنت خاک زردیست[ تعداد کلیک : ۵۱۲ ]
کمانچه مرثیه را آغاز کن[ تعداد کلیک : ۳۳۴ ]
مادرم مرد مهربانی بود[ تعداد کلیک : ۵۰۳ ]
کوزه های شراب داخل دیوار[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]
چشمان تو زمستانی ست[ تعداد کلیک : ۵۰۷ ]
اسب عَرَق کرده ی بی سواری[ تعداد کلیک : ۴۹۲ ]
من به تو عشق می ورزم[ تعداد کلیک : ۳۲۷ ]
مگر به کجای جهان می شود دل بست[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
شیهه ی خسته ی اسب[ تعداد کلیک : ۳۹۹ ]
نفس سرد کدام ایل[ تعداد کلیک : ۵۱۵ ]