پدرم که مرد[ تعداد کلیک : ۴۷۳ ]
گذار زانوانتن[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]
تنت خاک زردیست[ تعداد کلیک : ۵۳۱ ]
کمانچه مرثیه را آغاز کن[ تعداد کلیک : ۳۳۷ ]
مادرم مرد مهربانی بود[ تعداد کلیک : ۵۰۵ ]
کوزه های شراب داخل دیوار[ تعداد کلیک : ۵۲۳ ]
چشمان تو زمستانی ست[ تعداد کلیک : ۵۲۶ ]
اسب عَرَق کرده ی بی سواری[ تعداد کلیک : ۵۲۱ ]
من به تو عشق می ورزم[ تعداد کلیک : ۳۵۰ ]
مگر به کجای جهان می شود دل بست[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
شیهه ی خسته ی اسب[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]
نفس سرد کدام ایل[ تعداد کلیک : ۵۳۷ ]