صحنه را نمی پسندی[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]
« من » به ایستگاه می رود[ تعداد کلیک : ۳۱۳ ]
توی کوپه از لای روزنامه باد می وزد[ تعداد کلیک : ۲۸۳ ]
مردهای همسایه می خندند[ تعداد کلیک : ۳۴۶ ]
تو میروی و این شعر شروع می شود[ تعداد کلیک : ۳۹۱ ]
سپید می پوشی[ تعداد کلیک : ۳۲۲ ]
چشمانم[ تعداد کلیک : ۳۲۳ ]
حتمن انتظار زیادیست[ تعداد کلیک : ۳۶۹ ]
می دانم همین روزها[ تعداد کلیک : ۳۴۵ ]
این روزها[ تعداد کلیک : ۳۷۹ ]
قطارها از سینهی من میگذرند[ تعداد کلیک : ۲۸۶ ]