صحنه را نمی پسندی[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]
« من » به ایستگاه می رود[ تعداد کلیک : ۳۱۲ ]
توی کوپه از لای روزنامه باد می وزد[ تعداد کلیک : ۲۷۹ ]
مردهای همسایه می خندند[ تعداد کلیک : ۳۴۱ ]
تو میروی و این شعر شروع می شود[ تعداد کلیک : ۳۸۶ ]
سپید می پوشی[ تعداد کلیک : ۳۱۶ ]
چشمانم[ تعداد کلیک : ۳۲۱ ]
حتمن انتظار زیادیست[ تعداد کلیک : ۳۶۲ ]
می دانم همین روزها[ تعداد کلیک : ۳۴۱ ]
این روزها[ تعداد کلیک : ۳۷۵ ]
قطارها از سینهی من میگذرند[ تعداد کلیک : ۲۸۳ ]