صحنه را نمی پسندی[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
« من » به ایستگاه می رود[ تعداد کلیک : ۳۱۹ ]
توی کوپه از لای روزنامه باد می وزد[ تعداد کلیک : ۲۸۷ ]
مردهای همسایه می خندند[ تعداد کلیک : ۳۵۰ ]
تو میروی و این شعر شروع می شود[ تعداد کلیک : ۴۰۳ ]
سپید می پوشی[ تعداد کلیک : ۳۲۸ ]
چشمانم[ تعداد کلیک : ۳۲۷ ]
حتمن انتظار زیادیست[ تعداد کلیک : ۳۷۹ ]
می دانم همین روزها[ تعداد کلیک : ۳۴۸ ]
این روزها[ تعداد کلیک : ۳۸۷ ]
قطارها از سینهی من میگذرند[ تعداد کلیک : ۲۹۰ ]