خشونت حریر[ تعداد کلیک : ۵۵۰ ]
مساحت پیکرت[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
شب خاطره ی من[ تعداد کلیک : ۵۲۵ ]
تن من قوی ست[ تعداد کلیک : ۵۰۴ ]
ماندن در غم به مثابه فرو خفتن در روشنایی ست[ تعداد کلیک : ۵۶۴ ]