خشونت حریر[ تعداد کلیک : ۵۵۴ ]
مساحت پیکرت[ تعداد کلیک : ۴۷۴ ]
شب خاطره ی من[ تعداد کلیک : ۵۳۰ ]
تن من قوی ست[ تعداد کلیک : ۵۱۲ ]
ماندن در غم به مثابه فرو خفتن در روشنایی ست[ تعداد کلیک : ۵۶۹ ]