این قدر[ تعداد کلیک : ۳۵۹ ]
دارم نبودنت را می چشم[ تعداد کلیک : ۵۰۷ ]
سفر[ تعداد کلیک : ۵۰۳ ]
اگر چه[ تعداد کلیک : ۳۳۳ ]
فکرت کشتی ست[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]
برای آمدنت[ تعداد کلیک : ۴۲۵ ]
سلام می کنی[ تعداد کلیک : ۴۱۳ ]
از یاد رفته ای[ تعداد کلیک : ۴۳۴ ]
تکه یخی بودم[ تعداد کلیک : ۲۹۰ ]
پروانه ها می آیند[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]
تو را می بینند[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]