این قدر[ تعداد کلیک : ۳۳۶ ]
دارم نبودنت را می چشم[ تعداد کلیک : ۴۸۳ ]
سفر[ تعداد کلیک : ۴۶۴ ]
اگر چه[ تعداد کلیک : ۳۰۸ ]
فکرت کشتی ست[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
برای آمدنت[ تعداد کلیک : ۳۹۸ ]
سلام می کنی[ تعداد کلیک : ۳۹۱ ]
از یاد رفته ای[ تعداد کلیک : ۴۰۸ ]
تکه یخی بودم[ تعداد کلیک : ۲۶۴ ]
پروانه ها می آیند[ تعداد کلیک : ۴۰۲ ]
تو را می بینند[ تعداد کلیک : ۴۶۴ ]