این قدر[ تعداد کلیک : ۳۴۴ ]
دارم نبودنت را می چشم[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]
سفر[ تعداد کلیک : ۴۸۰ ]
اگر چه[ تعداد کلیک : ۳۱۸ ]
فکرت کشتی ست[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]
برای آمدنت[ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]
سلام می کنی[ تعداد کلیک : ۴۰۰ ]
از یاد رفته ای[ تعداد کلیک : ۴۲۰ ]
تکه یخی بودم[ تعداد کلیک : ۲۷۷ ]
پروانه ها می آیند[ تعداد کلیک : ۴۲۱ ]
تو را می بینند[ تعداد کلیک : ۴۷۶ ]