این قدر[ تعداد کلیک : ۳۳۰ ]
دارم نبودنت را می چشم[ تعداد کلیک : ۴۶۴ ]
سفر[ تعداد کلیک : ۴۵۰ ]
اگر چه[ تعداد کلیک : ۳۰۴ ]
فکرت کشتی ست[ تعداد کلیک : ۴۱۵ ]
برای آمدنت[ تعداد کلیک : ۳۹۱ ]
سلام می کنی[ تعداد کلیک : ۳۸۷ ]
از یاد رفته ای[ تعداد کلیک : ۴۰۲ ]
تکه یخی بودم[ تعداد کلیک : ۲۶۰ ]
پروانه ها می آیند[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]
تو را می بینند[ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]