این قدر[ تعداد کلیک : ۳۱۳ ]
دارم نبودنت را می چشم[ تعداد کلیک : ۴۲۴ ]
سفر[ تعداد کلیک : ۴۱۰ ]
اگر چه[ تعداد کلیک : ۲۸۶ ]
فکرت کشتی ست[ تعداد کلیک : ۳۹۱ ]
برای آمدنت[ تعداد کلیک : ۳۷۲ ]
سلام می کنی[ تعداد کلیک : ۳۵۸ ]
از یاد رفته ای[ تعداد کلیک : ۳۸۱ ]
تکه یخی بودم[ تعداد کلیک : ۲۴۶ ]
پروانه ها می آیند[ تعداد کلیک : ۳۸۱ ]
تو را می بینند[ تعداد کلیک : ۴۳۷ ]