این قدر[ تعداد کلیک : ۳۲۴ ]
دارم نبودنت را می چشم[ تعداد کلیک : ۴۴۷ ]
سفر[ تعداد کلیک : ۴۳۳ ]
اگر چه[ تعداد کلیک : ۲۹۶ ]
فکرت کشتی ست[ تعداد کلیک : ۴۰۴ ]
برای آمدنت[ تعداد کلیک : ۳۸۴ ]
سلام می کنی[ تعداد کلیک : ۳۷۶ ]
از یاد رفته ای[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]
تکه یخی بودم[ تعداد کلیک : ۲۵۳ ]
پروانه ها می آیند[ تعداد کلیک : ۳۸۴ ]
تو را می بینند[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]