نغمه ی عاشقانه[ تعداد کلیک : ۵۶۹ ]
مادر[ تعداد کلیک : ۵۱۳ ]
دختر شاه پریون[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]
سوگند[ تعداد کلیک : ۴۶۲ ]
عزیز خوش خبر[ تعداد کلیک : ۳۵۹ ]
قصه[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
قاصد بهار[ تعداد کلیک : ۳۹۹ ]
اعتراف[ تعداد کلیک : ۵۱۷ ]