بگذار تحریم ها بیشتر شود[ تعداد کلیک : ۴۷۸ ]
به بند بند تنم فکر می کنم[ تعداد کلیک : ۴۲۰ ]
برسد به تنها شدن![ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]
به دنبال کمپی جدید می گردم[ تعداد کلیک : ۵۸۸ ]
آنقدر وحشی هستم[ تعداد کلیک : ۵۵۱ ]
آنقدر سوخته ام[ تعداد کلیک : ۳۷۷ ]
جمجمه ی عاشق[ تعداد کلیک : ۵۱۸ ]
صدایم را سیم ها به سرقت بردند[ تعداد کلیک : ۵۲۴ ]
آرامش عمیق[ تعداد کلیک : ۴۷۸ ]