بگذار تحریم ها بیشتر شود[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]
به بند بند تنم فکر می کنم[ تعداد کلیک : ۴۲۴ ]
برسد به تنها شدن![ تعداد کلیک : ۴۵۶ ]
به دنبال کمپی جدید می گردم[ تعداد کلیک : ۵۹۳ ]
آنقدر وحشی هستم[ تعداد کلیک : ۵۵۵ ]
آنقدر سوخته ام[ تعداد کلیک : ۳۹۲ ]
جمجمه ی عاشق[ تعداد کلیک : ۵۱۹ ]
صدایم را سیم ها به سرقت بردند[ تعداد کلیک : ۵۲۶ ]
آرامش عمیق[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]