بگذار تحریم ها بیشتر شود[ تعداد کلیک : ۴۸۱ ]
به بند بند تنم فکر می کنم[ تعداد کلیک : ۴۲۹ ]
برسد به تنها شدن![ تعداد کلیک : ۴۵۸ ]
به دنبال کمپی جدید می گردم[ تعداد کلیک : ۶۰۰ ]
آنقدر وحشی هستم[ تعداد کلیک : ۵۵۶ ]
آنقدر سوخته ام[ تعداد کلیک : ۴۰۳ ]
جمجمه ی عاشق[ تعداد کلیک : ۵۲۴ ]
صدایم را سیم ها به سرقت بردند[ تعداد کلیک : ۵۳۳ ]
آرامش عمیق[ تعداد کلیک : ۴۸۰ ]