اگه به جز من یکی دیگه داری[ تعداد کلیک : ۵۲۳ ]
چند وقته شدی جزء زندگیم[ تعداد کلیک : ۵۵۲ ]
پای من نه پای حرفات وایسو[ تعداد کلیک : ۵۲۶ ]
شاید زیاده خواهی باشه اما[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]
دل من پیش کسی جا مونده[ تعداد کلیک : ۳۹۰ ]
عشق یعنی بودن تو کنارم[ تعداد کلیک : ۵۴۶ ]
بهش نگفتم که دلم نازکه[ تعداد کلیک : ۵۴۴ ]
به این تغییر، عادت کن[ تعداد کلیک : ۵۱۱ ]