اگه به جز من یکی دیگه داری[ تعداد کلیک : ۵۳۶ ]
چند وقته شدی جزء زندگیم[ تعداد کلیک : ۵۸۰ ]
پای من نه پای حرفات وایسو[ تعداد کلیک : ۵۳۸ ]
شاید زیاده خواهی باشه اما[ تعداد کلیک : ۵۱۰ ]
دل من پیش کسی جا مونده[ تعداد کلیک : ۳۹۵ ]
عشق یعنی بودن تو کنارم[ تعداد کلیک : ۵۵۷ ]
بهش نگفتم که دلم نازکه[ تعداد کلیک : ۵۵۳ ]
به این تغییر، عادت کن[ تعداد کلیک : ۵۲۵ ]