اگه به جز من یکی دیگه داری[ تعداد کلیک : ۵۷۲ ]
چند وقته شدی جزء زندگیم[ تعداد کلیک : ۶۶۱ ]
پای من نه پای حرفات وایسو[ تعداد کلیک : ۵۶۸ ]
شاید زیاده خواهی باشه اما[ تعداد کلیک : ۵۵۰ ]
دل من پیش کسی جا مونده[ تعداد کلیک : ۴۰۸ ]
عشق یعنی بودن تو کنارم[ تعداد کلیک : ۵۷۷ ]
بهش نگفتم که دلم نازکه[ تعداد کلیک : ۵۹۶ ]
به این تغییر، عادت کن[ تعداد کلیک : ۵۶۳ ]