اگه به جز من یکی دیگه داری[ تعداد کلیک : ۵۴۱ ]
چند وقته شدی جزء زندگیم[ تعداد کلیک : ۵۹۴ ]
پای من نه پای حرفات وایسو[ تعداد کلیک : ۵۴۳ ]
شاید زیاده خواهی باشه اما[ تعداد کلیک : ۵۱۶ ]
دل من پیش کسی جا مونده[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
عشق یعنی بودن تو کنارم[ تعداد کلیک : ۵۶۲ ]
بهش نگفتم که دلم نازکه[ تعداد کلیک : ۵۶۰ ]
به این تغییر، عادت کن[ تعداد کلیک : ۵۳۱ ]