اگه به جز من یکی دیگه داری[ تعداد کلیک : ۵۵۰ ]
چند وقته شدی جزء زندگیم[ تعداد کلیک : ۶۱۷ ]
پای من نه پای حرفات وایسو[ تعداد کلیک : ۵۴۶ ]
شاید زیاده خواهی باشه اما[ تعداد کلیک : ۵۲۳ ]
دل من پیش کسی جا مونده[ تعداد کلیک : ۳۹۷ ]
عشق یعنی بودن تو کنارم[ تعداد کلیک : ۵۶۴ ]
بهش نگفتم که دلم نازکه[ تعداد کلیک : ۵۶۹ ]
به این تغییر، عادت کن[ تعداد کلیک : ۵۴۵ ]