اگه به جز من یکی دیگه داری[ تعداد کلیک : ۵۲۷ ]
چند وقته شدی جزء زندگیم[ تعداد کلیک : ۵۶۶ ]
پای من نه پای حرفات وایسو[ تعداد کلیک : ۵۳۰ ]
شاید زیاده خواهی باشه اما[ تعداد کلیک : ۵۰۴ ]
دل من پیش کسی جا مونده[ تعداد کلیک : ۳۹۲ ]
عشق یعنی بودن تو کنارم[ تعداد کلیک : ۵۵۱ ]
بهش نگفتم که دلم نازکه[ تعداد کلیک : ۵۴۶ ]
به این تغییر، عادت کن[ تعداد کلیک : ۵۱۷ ]