اگه به جز من یکی دیگه داری[ تعداد کلیک : ۴۹۹ ]
چند وقته شدی جزء زندگیم[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
پای من نه پای حرفات وایسو[ تعداد کلیک : ۵۰۳ ]
شاید زیاده خواهی باشه اما[ تعداد کلیک : ۴۷۷ ]
دل من پیش کسی جا مونده[ تعداد کلیک : ۳۷۹ ]
عشق یعنی بودن تو کنارم[ تعداد کلیک : ۵۲۱ ]
بهش نگفتم که دلم نازکه[ تعداد کلیک : ۵۲۰ ]
به این تغییر، عادت کن[ تعداد کلیک : ۴۸۹ ]