اگه به جز من یکی دیگه داری[ تعداد کلیک : ۵۱۵ ]
چند وقته شدی جزء زندگیم[ تعداد کلیک : ۵۴۰ ]
پای من نه پای حرفات وایسو[ تعداد کلیک : ۵۱۸ ]
شاید زیاده خواهی باشه اما[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]
دل من پیش کسی جا مونده[ تعداد کلیک : ۳۸۵ ]
عشق یعنی بودن تو کنارم[ تعداد کلیک : ۵۳۷ ]
بهش نگفتم که دلم نازکه[ تعداد کلیک : ۵۳۵ ]
به این تغییر، عادت کن[ تعداد کلیک : ۵۰۶ ]