اگه به جز من یکی دیگه داری[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
چند وقته شدی جزء زندگیم[ تعداد کلیک : ۵۲۲ ]
پای من نه پای حرفات وایسو[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]
شاید زیاده خواهی باشه اما[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]
دل من پیش کسی جا مونده[ تعداد کلیک : ۳۸۲ ]
عشق یعنی بودن تو کنارم[ تعداد کلیک : ۵۳۱ ]
بهش نگفتم که دلم نازکه[ تعداد کلیک : ۵۲۷ ]
به این تغییر، عادت کن[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]