از تمامِ خیابان‌هایِ فَرعی[ تعداد کلیک : ۴۹۱ ]
ارتشِ چشم هات[ تعداد کلیک : ۳۴۳ ]
اما آن ها برمی گردند[ تعداد کلیک : ۳۴۷ ]
تو، آن چند شکلی مجهول[ تعداد کلیک : ۲۷۰ ]
من در کنارِ خودم دو تا[ تعداد کلیک : ۳۶۸ ]
دلِ تنگ، از کناره های رودی که می ریزد به باد و پخش،[ تعداد کلیک : ۴۲۳ ]
برگرد، به برگشتن[ تعداد کلیک : ۲۸۰ ]
یک صدا[ تعداد کلیک : ۳۲۹ ]
به رسمِ کودتا[ تعداد کلیک : ۳۵۴ ]
پَر به پَریدن[ تعداد کلیک : ۳۰۶ ]