از تمامِ خیابان‌هایِ فَرعی[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
ارتشِ چشم هات[ تعداد کلیک : ۳۷۳ ]
اما آن ها برمی گردند[ تعداد کلیک : ۳۴۹ ]
تو، آن چند شکلی مجهول[ تعداد کلیک : ۲۷۳ ]
من در کنارِ خودم دو تا[ تعداد کلیک : ۳۸۰ ]
دلِ تنگ، از کناره های رودی که می ریزد به باد و پخش،[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
برگرد، به برگشتن[ تعداد کلیک : ۲۸۵ ]
یک صدا[ تعداد کلیک : ۳۳۳ ]
به رسمِ کودتا[ تعداد کلیک : ۳۵۷ ]
پَر به پَریدن[ تعداد کلیک : ۳۲۲ ]