از تمامِ خیابان‌هایِ فَرعی[ تعداد کلیک : ۵۰۰ ]
ارتشِ چشم هات[ تعداد کلیک : ۳۹۲ ]
اما آن ها برمی گردند[ تعداد کلیک : ۳۵۲ ]
تو، آن چند شکلی مجهول[ تعداد کلیک : ۲۷۶ ]
من در کنارِ خودم دو تا[ تعداد کلیک : ۳۸۵ ]
دلِ تنگ، از کناره های رودی که می ریزد به باد و پخش،[ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]
برگرد، به برگشتن[ تعداد کلیک : ۲۸۷ ]
یک صدا[ تعداد کلیک : ۳۳۵ ]
به رسمِ کودتا[ تعداد کلیک : ۳۵۸ ]
پَر به پَریدن[ تعداد کلیک : ۳۲۷ ]