از تمامِ خیابان‌هایِ فَرعی[ تعداد کلیک : ۵۰۱ ]
ارتشِ چشم هات[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]
اما آن ها برمی گردند[ تعداد کلیک : ۳۵۴ ]
تو، آن چند شکلی مجهول[ تعداد کلیک : ۲۷۸ ]
من در کنارِ خودم دو تا[ تعداد کلیک : ۳۹۴ ]
دلِ تنگ، از کناره های رودی که می ریزد به باد و پخش،[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
برگرد، به برگشتن[ تعداد کلیک : ۲۸۸ ]
یک صدا[ تعداد کلیک : ۳۴۰ ]
به رسمِ کودتا[ تعداد کلیک : ۳۶۰ ]
پَر به پَریدن[ تعداد کلیک : ۳۴۲ ]