من رسیدم آخر .......[ تعداد کلیک : ۴۱۶ ]
یک استکان چای و کمی هم شربت قند[ تعداد کلیک : ۵۵۱ ]
پیشم بیاور آن پری ، تا بشکنم من ساغری[ تعداد کلیک : ۵۱۵ ]
گویید ای بگذشتگان با خویش معنایم کنی[ تعداد کلیک : ۴۳۳ ]
من هـدهـد پیـغمبرم سوی سـلیـمان آمدم[ تعداد کلیک : ۵۸۶ ]
من چه سوال می کنم وآنکه جواب من تویی[ تعداد کلیک : ۳۸۷ ]
آمدی[ تعداد کلیک : ۵۳۰ ]
بهار[ تعداد کلیک : ۵۵۴ ]
بهاریه[ تعداد کلیک : ۴۴۵ ]
به من تو اعتماد کن[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]