من رسیدم آخر .......[ تعداد کلیک : ۴۰۲ ]
یک استکان چای و کمی هم شربت قند[ تعداد کلیک : ۵۴۳ ]
پیشم بیاور آن پری ، تا بشکنم من ساغری[ تعداد کلیک : ۴۹۳ ]
گویید ای بگذشتگان با خویش معنایم کنی[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
من هـدهـد پیـغمبرم سوی سـلیـمان آمدم[ تعداد کلیک : ۵۶۵ ]
من چه سوال می کنم وآنکه جواب من تویی[ تعداد کلیک : ۳۸۴ ]
آمدی[ تعداد کلیک : ۵۰۷ ]
بهار[ تعداد کلیک : ۵۳۶ ]
بهاریه[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]
به من تو اعتماد کن[ تعداد کلیک : ۴۳۷ ]