من رسیدم آخر .......[ تعداد کلیک : ۴۳۱ ]
یک استکان چای و کمی هم شربت قند[ تعداد کلیک : ۵۶۶ ]
پیشم بیاور آن پری ، تا بشکنم من ساغری[ تعداد کلیک : ۵۵۱ ]
گویید ای بگذشتگان با خویش معنایم کنی[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]
من هـدهـد پیـغمبرم سوی سـلیـمان آمدم[ تعداد کلیک : ۶۱۳ ]
من چه سوال می کنم وآنکه جواب من تویی[ تعداد کلیک : ۳۸۹ ]
آمدی[ تعداد کلیک : ۵۶۳ ]
بهار[ تعداد کلیک : ۵۸۹ ]
بهاریه[ تعداد کلیک : ۴۴۹ ]
به من تو اعتماد کن[ تعداد کلیک : ۴۵۹ ]