من رسیدم آخر .......[ تعداد کلیک : ۳۸۹ ]
یک استکان چای و کمی هم شربت قند[ تعداد کلیک : ۵۳۰ ]
پیشم بیاور آن پری ، تا بشکنم من ساغری[ تعداد کلیک : ۴۷۱ ]
گویید ای بگذشتگان با خویش معنایم کنی[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
من هـدهـد پیـغمبرم سوی سـلیـمان آمدم[ تعداد کلیک : ۵۳۴ ]
من چه سوال می کنم وآنکه جواب من تویی[ تعداد کلیک : ۳۸۲ ]
آمدی[ تعداد کلیک : ۴۸۸ ]
بهار[ تعداد کلیک : ۵۱۴ ]
بهاریه[ تعداد کلیک : ۴۳۵ ]
به من تو اعتماد کن[ تعداد کلیک : ۴۲۴ ]