من رسیدم آخر .......[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
یک استکان چای و کمی هم شربت قند[ تعداد کلیک : ۵۳۷ ]
پیشم بیاور آن پری ، تا بشکنم من ساغری[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]
گویید ای بگذشتگان با خویش معنایم کنی[ تعداد کلیک : ۴۱۵ ]
من هـدهـد پیـغمبرم سوی سـلیـمان آمدم[ تعداد کلیک : ۵۵۰ ]
من چه سوال می کنم وآنکه جواب من تویی[ تعداد کلیک : ۳۸۳ ]
آمدی[ تعداد کلیک : ۴۹۵ ]
بهار[ تعداد کلیک : ۵۲۳ ]
بهاریه[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
به من تو اعتماد کن[ تعداد کلیک : ۴۳۱ ]