من رسیدم آخر .......[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
یک استکان چای و کمی هم شربت قند[ تعداد کلیک : ۵۴۶ ]
پیشم بیاور آن پری ، تا بشکنم من ساغری[ تعداد کلیک : ۵۰۴ ]
گویید ای بگذشتگان با خویش معنایم کنی[ تعداد کلیک : ۴۲۴ ]
من هـدهـد پیـغمبرم سوی سـلیـمان آمدم[ تعداد کلیک : ۵۷۱ ]
من چه سوال می کنم وآنکه جواب من تویی[ تعداد کلیک : ۳۸۵ ]
آمدی[ تعداد کلیک : ۵۱۴ ]
بهار[ تعداد کلیک : ۵۴۱ ]
بهاریه[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]
به من تو اعتماد کن[ تعداد کلیک : ۴۳۹ ]