من رسیدم آخر .......[ تعداد کلیک : ۴۲۴ ]
یک استکان چای و کمی هم شربت قند[ تعداد کلیک : ۵۶۰ ]
پیشم بیاور آن پری ، تا بشکنم من ساغری[ تعداد کلیک : ۵۳۴ ]
گویید ای بگذشتگان با خویش معنایم کنی[ تعداد کلیک : ۴۴۲ ]
من هـدهـد پیـغمبرم سوی سـلیـمان آمدم[ تعداد کلیک : ۶۰۰ ]
من چه سوال می کنم وآنکه جواب من تویی[ تعداد کلیک : ۳۸۸ ]
آمدی[ تعداد کلیک : ۵۵۰ ]
بهار[ تعداد کلیک : ۵۷۶ ]
بهاریه[ تعداد کلیک : ۴۴۸ ]
به من تو اعتماد کن[ تعداد کلیک : ۴۵۱ ]