من رسیدم آخر .......[ تعداد کلیک : ۳۸۳ ]
یک استکان چای و کمی هم شربت قند[ تعداد کلیک : ۵۲۵ ]
پیشم بیاور آن پری ، تا بشکنم من ساغری[ تعداد کلیک : ۴۶۳ ]
گویید ای بگذشتگان با خویش معنایم کنی[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
من هـدهـد پیـغمبرم سوی سـلیـمان آمدم[ تعداد کلیک : ۵۲۸ ]
من چه سوال می کنم وآنکه جواب من تویی[ تعداد کلیک : ۳۷۹ ]
آمدی[ تعداد کلیک : ۴۸۴ ]
بهار[ تعداد کلیک : ۵۰۸ ]
بهاریه[ تعداد کلیک : ۴۳۴ ]
به من تو اعتماد کن[ تعداد کلیک : ۴۲۰ ]