من رسیدم آخر .......[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]
یک استکان چای و کمی هم شربت قند[ تعداد کلیک : ۵۵۶ ]
پیشم بیاور آن پری ، تا بشکنم من ساغری[ تعداد کلیک : ۵۲۴ ]
گویید ای بگذشتگان با خویش معنایم کنی[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
من هـدهـد پیـغمبرم سوی سـلیـمان آمدم[ تعداد کلیک : ۵۹۳ ]
من چه سوال می کنم وآنکه جواب من تویی[ تعداد کلیک : ۳۸۷ ]
آمدی[ تعداد کلیک : ۵۳۹ ]
بهار[ تعداد کلیک : ۵۶۴ ]
بهاریه[ تعداد کلیک : ۴۴۷ ]
به من تو اعتماد کن[ تعداد کلیک : ۴۴۷ ]