به سه دکمه بست[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]
چه بی رحمانه می فشارد[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]
خر خوشبختی ام اینک[ تعداد کلیک : ۲۶۸ ]
تهمینه ناموس جهان است[ تعداد کلیک : ۴۳۱ ]
به جان مانَد[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
تو از انبار ستاره ها[ تعداد کلیک : ۳۶۱ ]
از میان اشک های(( تو ))شورید[ تعداد کلیک : ۳۵۳ ]
تو به سوزنبان جوان[ تعداد کلیک : ۲۵۱ ]