به سه دکمه بست[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]
چه بی رحمانه می فشارد[ تعداد کلیک : ۳۷۲ ]
خر خوشبختی ام اینک[ تعداد کلیک : ۲۷۴ ]
تهمینه ناموس جهان است[ تعداد کلیک : ۴۳۹ ]
به جان مانَد[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]
تو از انبار ستاره ها[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]
از میان اشک های(( تو ))شورید[ تعداد کلیک : ۳۶۰ ]
تو به سوزنبان جوان[ تعداد کلیک : ۲۵۷ ]