به سه دکمه بست[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]
چه بی رحمانه می فشارد[ تعداد کلیک : ۳۷۰ ]
خر خوشبختی ام اینک[ تعداد کلیک : ۲۷۱ ]
تهمینه ناموس جهان است[ تعداد کلیک : ۴۳۵ ]
به جان مانَد[ تعداد کلیک : ۴۷۵ ]
تو از انبار ستاره ها[ تعداد کلیک : ۳۶۴ ]
از میان اشک های(( تو ))شورید[ تعداد کلیک : ۳۵۶ ]
تو به سوزنبان جوان[ تعداد کلیک : ۲۵۴ ]