به سه دکمه بست[ تعداد کلیک : ۴۵۰ ]
چه بی رحمانه می فشارد[ تعداد کلیک : ۳۷۵ ]
خر خوشبختی ام اینک[ تعداد کلیک : ۲۷۷ ]
تهمینه ناموس جهان است[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]
به جان مانَد[ تعداد کلیک : ۴۹۴ ]
تو از انبار ستاره ها[ تعداد کلیک : ۳۷۳ ]
از میان اشک های(( تو ))شورید[ تعداد کلیک : ۳۶۵ ]
تو به سوزنبان جوان[ تعداد کلیک : ۲۶۳ ]