به سه دکمه بست[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
چه بی رحمانه می فشارد[ تعداد کلیک : ۳۶۸ ]
خر خوشبختی ام اینک[ تعداد کلیک : ۲۶۹ ]
تهمینه ناموس جهان است[ تعداد کلیک : ۴۳۲ ]
به جان مانَد[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]
تو از انبار ستاره ها[ تعداد کلیک : ۳۶۲ ]
از میان اشک های(( تو ))شورید[ تعداد کلیک : ۳۵۵ ]
تو به سوزنبان جوان[ تعداد کلیک : ۲۵۳ ]