به سه دکمه بست[ تعداد کلیک : ۴۵۷ ]
چه بی رحمانه می فشارد[ تعداد کلیک : ۳۸۰ ]
خر خوشبختی ام اینک[ تعداد کلیک : ۲۸۵ ]
تهمینه ناموس جهان است[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
به جان مانَد[ تعداد کلیک : ۵۱۱ ]
تو از انبار ستاره ها[ تعداد کلیک : ۳۸۳ ]
از میان اشک های(( تو ))شورید[ تعداد کلیک : ۳۷۱ ]
تو به سوزنبان جوان[ تعداد کلیک : ۲۶۹ ]