وقتی که دیدم ماه را در استکانم[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]
گفتم بگیرد از من این جان را نمی گیرد[ تعداد کلیک : ۲۹۰ ]
هر چه با من تو گفته ای هرجا ،آخر جمله نقطه چین بوده است[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
میوه ی مهر[ تعداد کلیک : ۳۱۷ ]
چهار پاره {تنهایی }[ تعداد کلیک : ۳۵۱ ]
رباعی[ تعداد کلیک : ۴۳۴ ]