وقتی که دیدم ماه را در استکانم[ تعداد کلیک : ۴۴۷ ]
گفتم بگیرد از من این جان را نمی گیرد[ تعداد کلیک : ۲۹۳ ]
هر چه با من تو گفته ای هرجا ،آخر جمله نقطه چین بوده است[ تعداد کلیک : ۴۷۶ ]
میوه ی مهر[ تعداد کلیک : ۳۱۸ ]
چهار پاره {تنهایی }[ تعداد کلیک : ۳۵۲ ]
رباعی[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]