وقتی که دیدم ماه را در استکانم[ تعداد کلیک : ۴۷۹ ]
گفتم بگیرد از من این جان را نمی گیرد[ تعداد کلیک : ۳۱۶ ]
هر چه با من تو گفته ای هرجا ،آخر جمله نقطه چین بوده است[ تعداد کلیک : ۵۷۶ ]
میوه ی مهر[ تعداد کلیک : ۳۲۵ ]
چهار پاره {تنهایی }[ تعداد کلیک : ۳۵۸ ]
رباعی[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]