وقتی که دیدم ماه را در استکانم[ تعداد کلیک : ۴۹۶ ]
گفتم بگیرد از من این جان را نمی گیرد[ تعداد کلیک : ۳۳۴ ]
هر چه با من تو گفته ای هرجا ،آخر جمله نقطه چین بوده است[ تعداد کلیک : ۶۱۱ ]
میوه ی مهر[ تعداد کلیک : ۳۳۳ ]
چهار پاره {تنهایی }[ تعداد کلیک : ۳۶۳ ]
رباعی[ تعداد کلیک : ۴۸۲ ]