وقتی که دیدم ماه را در استکانم[ تعداد کلیک : ۴۶۴ ]
گفتم بگیرد از من این جان را نمی گیرد[ تعداد کلیک : ۳۰۶ ]
هر چه با من تو گفته ای هرجا ،آخر جمله نقطه چین بوده است[ تعداد کلیک : ۵۳۲ ]
میوه ی مهر[ تعداد کلیک : ۳۲۲ ]
چهار پاره {تنهایی }[ تعداد کلیک : ۳۵۵ ]
رباعی[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]