وقتی که دیدم ماه را در استکانم[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]
گفتم بگیرد از من این جان را نمی گیرد[ تعداد کلیک : ۳۱۰ ]
هر چه با من تو گفته ای هرجا ،آخر جمله نقطه چین بوده است[ تعداد کلیک : ۵۵۱ ]
میوه ی مهر[ تعداد کلیک : ۳۲۴ ]
چهار پاره {تنهایی }[ تعداد کلیک : ۳۵۷ ]
رباعی[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]