هر چند همین آمدنت هم دیر است[ تعداد کلیک : ۳۷۳ ]
یک جرم[ تعداد کلیک : ۳۱۳ ]
نخل های سوخته[ تعداد کلیک : ۴۳۵ ]
یاس کبود[ تعداد کلیک : ۴۲۴ ]
میان دســت های بـــسته و[ تعداد کلیک : ۴۳۹ ]