هر چند همین آمدنت هم دیر است[ تعداد کلیک : ۳۴۰ ]
یک جرم[ تعداد کلیک : ۲۷۶ ]
نخل های سوخته[ تعداد کلیک : ۳۵۷ ]
یاس کبود[ تعداد کلیک : ۳۷۶ ]
میان دســت های بـــسته و[ تعداد کلیک : ۳۸۶ ]