هر چند همین آمدنت هم دیر است[ تعداد کلیک : ۳۵۱ ]
یک جرم[ تعداد کلیک : ۲۹۳ ]
نخل های سوخته[ تعداد کلیک : ۳۹۲ ]
یاس کبود[ تعداد کلیک : ۳۹۱ ]
میان دســت های بـــسته و[ تعداد کلیک : ۴۱۲ ]