هر چند همین آمدنت هم دیر است[ تعداد کلیک : ۳۵۶ ]
یک جرم[ تعداد کلیک : ۲۹۶ ]
نخل های سوخته[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
یاس کبود[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
میان دســت های بـــسته و[ تعداد کلیک : ۴۱۹ ]