هر چند همین آمدنت هم دیر است[ تعداد کلیک : ۳۸۸ ]
یک جرم[ تعداد کلیک : ۳۴۱ ]
نخل های سوخته[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]
یاس کبود[ تعداد کلیک : ۴۴۴ ]
میان دســت های بـــسته و[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]