ای شب[ تعداد کلیک : ۳۵۴ ]
از دورها[ تعداد کلیک : ۳۴۴ ]
دلم[ تعداد کلیک : ۲۵۸ ]
عاشقانه[ تعداد کلیک : ۳۷۳ ]
نجوا[ تعداد کلیک : ۴۳۷ ]
شیدایی[ تعداد کلیک : ۳۶۸ ]
جدایی[ تعداد کلیک : ۴۳۷ ]
زمزمه ی عشق[ تعداد کلیک : ۳۷۶ ]
خورشید[ تعداد کلیک : ۳۳۹ ]
قافله[ تعداد کلیک : ۲۱۴ ]
کاش[ تعداد کلیک : ۳۲۰ ]
حس غریب[ تعداد کلیک : ۳۳۱ ]