ای شب[ تعداد کلیک : ۳۵۰ ]
از دورها[ تعداد کلیک : ۳۴۴ ]
دلم[ تعداد کلیک : ۲۵۷ ]
عاشقانه[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]
نجوا[ تعداد کلیک : ۴۳۰ ]
شیدایی[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]
جدایی[ تعداد کلیک : ۴۲۷ ]
زمزمه ی عشق[ تعداد کلیک : ۳۷۰ ]
خورشید[ تعداد کلیک : ۳۳۹ ]
قافله[ تعداد کلیک : ۲۱۴ ]
کاش[ تعداد کلیک : ۳۱۹ ]
حس غریب[ تعداد کلیک : ۳۲۹ ]