ای شب[ تعداد کلیک : ۳۶۹ ]
از دورها[ تعداد کلیک : ۳۴۸ ]
دلم[ تعداد کلیک : ۲۶۲ ]
عاشقانه[ تعداد کلیک : ۳۸۸ ]
نجوا[ تعداد کلیک : ۴۴۵ ]
شیدایی[ تعداد کلیک : ۳۷۳ ]
جدایی[ تعداد کلیک : ۴۶۲ ]
زمزمه ی عشق[ تعداد کلیک : ۳۹۱ ]
خورشید[ تعداد کلیک : ۳۴۳ ]
قافله[ تعداد کلیک : ۲۱۸ ]
کاش[ تعداد کلیک : ۳۲۲ ]
حس غریب[ تعداد کلیک : ۳۳۵ ]