ای شب[ تعداد کلیک : ۳۴۴ ]
از دورها[ تعداد کلیک : ۳۴۱ ]
دلم[ تعداد کلیک : ۲۵۵ ]
عاشقانه[ تعداد کلیک : ۳۶۰ ]
نجوا[ تعداد کلیک : ۴۲۴ ]
شیدایی[ تعداد کلیک : ۳۶۲ ]
جدایی[ تعداد کلیک : ۴۱۶ ]
زمزمه ی عشق[ تعداد کلیک : ۳۶۲ ]
خورشید[ تعداد کلیک : ۳۳۷ ]
قافله[ تعداد کلیک : ۲۱۲ ]
کاش[ تعداد کلیک : ۳۱۷ ]
حس غریب[ تعداد کلیک : ۳۲۳ ]