ای شب[ تعداد کلیک : ۳۵۹ ]
از دورها[ تعداد کلیک : ۳۴۶ ]
دلم[ تعداد کلیک : ۲۵۹ ]
عاشقانه[ تعداد کلیک : ۳۸۰ ]
نجوا[ تعداد کلیک : ۴۳۸ ]
شیدایی[ تعداد کلیک : ۳۷۱ ]
جدایی[ تعداد کلیک : ۴۴۷ ]
زمزمه ی عشق[ تعداد کلیک : ۳۸۰ ]
خورشید[ تعداد کلیک : ۳۴۱ ]
قافله[ تعداد کلیک : ۲۱۶ ]
کاش[ تعداد کلیک : ۳۲۱ ]
حس غریب[ تعداد کلیک : ۳۳۳ ]