ای شب[ تعداد کلیک : ۳۷۴ ]
از دورها[ تعداد کلیک : ۳۵۰ ]
دلم[ تعداد کلیک : ۲۶۳ ]
عاشقانه[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
نجوا[ تعداد کلیک : ۴۵۴ ]
شیدایی[ تعداد کلیک : ۳۷۴ ]
جدایی[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]
زمزمه ی عشق[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
خورشید[ تعداد کلیک : ۳۴۴ ]
قافله[ تعداد کلیک : ۲۱۹ ]
کاش[ تعداد کلیک : ۳۲۲ ]
حس غریب[ تعداد کلیک : ۳۳۵ ]