ای شب[ تعداد کلیک : ۳۶۳ ]
از دورها[ تعداد کلیک : ۳۴۶ ]
دلم[ تعداد کلیک : ۲۵۹ ]
عاشقانه[ تعداد کلیک : ۳۸۳ ]
نجوا[ تعداد کلیک : ۴۴۱ ]
شیدایی[ تعداد کلیک : ۳۷۱ ]
جدایی[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
زمزمه ی عشق[ تعداد کلیک : ۳۸۷ ]
خورشید[ تعداد کلیک : ۳۴۱ ]
قافله[ تعداد کلیک : ۲۱۷ ]
کاش[ تعداد کلیک : ۳۲۱ ]
حس غریب[ تعداد کلیک : ۳۳۳ ]