ای شب[ تعداد کلیک : ۳۹۱ ]
از دورها[ تعداد کلیک : ۳۵۶ ]
دلم[ تعداد کلیک : ۲۶۸ ]
عاشقانه[ تعداد کلیک : ۴۰۹ ]
نجوا[ تعداد کلیک : ۴۶۹ ]
شیدایی[ تعداد کلیک : ۳۸۰ ]
جدایی[ تعداد کلیک : ۴۹۳ ]
زمزمه ی عشق[ تعداد کلیک : ۴۱۳ ]
خورشید[ تعداد کلیک : ۳۵۲ ]
قافله[ تعداد کلیک : ۲۲۶ ]
کاش[ تعداد کلیک : ۳۲۸ ]
حس غریب[ تعداد کلیک : ۳۴۰ ]