مثل همیشه ام[ تعداد کلیک : ۵۹۵ ]
گفتند تو شاعری[ تعداد کلیک : ۵۲۵ ]
دیگر بی واسطه نمیخندم[ تعداد کلیک : ۴۹۷ ]
پدر یعنی نگهبان شعر و شکوفه[ تعداد کلیک : ۶۹۸ ]
قرص هایم را[ تعداد کلیک : ۶۱۲ ]
به یک شعر فکر میکنم[ تعداد کلیک : ۴۹۷ ]
باور کنید من شاعر نیستم[ تعداد کلیک : ۵۳۹ ]
از کوچه شما که رد میشوم[ تعداد کلیک : ۶۱۰ ]
راستش را بخواهی بانو[ تعداد کلیک : ۴۲۲ ]
رو به راهم[ تعداد کلیک : ۴۱۸ ]
یکی صبح[ تعداد کلیک : ۵۴۳ ]
کمی آن سو تر از ماه اسفند[ تعداد کلیک : ۵۱۶ ]