مثل همیشه ام[ تعداد کلیک : ۵۵۰ ]
گفتند تو شاعری[ تعداد کلیک : ۴۸۹ ]
دیگر بی واسطه نمیخندم[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]
پدر یعنی نگهبان شعر و شکوفه[ تعداد کلیک : ۶۴۵ ]
قرص هایم را[ تعداد کلیک : ۵۵۵ ]
به یک شعر فکر میکنم[ تعداد کلیک : ۴۶۰ ]
باور کنید من شاعر نیستم[ تعداد کلیک : ۴۹۸ ]
از کوچه شما که رد میشوم[ تعداد کلیک : ۵۶۵ ]
راستش را بخواهی بانو[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
رو به راهم[ تعداد کلیک : ۳۸۷ ]
یکی صبح[ تعداد کلیک : ۵۰۰ ]
کمی آن سو تر از ماه اسفند[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]