مثل همیشه ام[ تعداد کلیک : ۵۶۵ ]
گفتند تو شاعری[ تعداد کلیک : ۵۰۴ ]
دیگر بی واسطه نمیخندم[ تعداد کلیک : ۴۷۳ ]
پدر یعنی نگهبان شعر و شکوفه[ تعداد کلیک : ۶۶۵ ]
قرص هایم را[ تعداد کلیک : ۵۷۹ ]
به یک شعر فکر میکنم[ تعداد کلیک : ۴۷۱ ]
باور کنید من شاعر نیستم[ تعداد کلیک : ۵۰۹ ]
از کوچه شما که رد میشوم[ تعداد کلیک : ۵۷۸ ]
راستش را بخواهی بانو[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]
رو به راهم[ تعداد کلیک : ۳۹۷ ]
یکی صبح[ تعداد کلیک : ۵۲۱ ]
کمی آن سو تر از ماه اسفند[ تعداد کلیک : ۴۹۵ ]