مرا از قدم زدن های بیخودی[ تعداد کلیک : ۱۳۷۲ ]
تقصیر من نیست که[ تعداد کلیک : ۴۷۳ ]
باران چه از جان ما می خواهد ؟[ تعداد کلیک : ۴۵۵ ]
جنگ که راه بیافتد[ تعداد کلیک : ۴۵۳ ]
سهم من از جنگ گوش هایم بود[ تعداد کلیک : ۴۰۱ ]
مادرم هنوز زنده است[ تعداد کلیک : ۴۵۹ ]
جنگ که راه بیافتد[ تعداد کلیک : ۳۶۶ ]
تو را[ تعداد کلیک : ۲۹۴ ]