مرا از قدم زدن های بیخودی[ تعداد کلیک : ۱۳۶۲ ]
تقصیر من نیست که[ تعداد کلیک : ۴۶۸ ]
باران چه از جان ما می خواهد ؟[ تعداد کلیک : ۴۴۶ ]
جنگ که راه بیافتد[ تعداد کلیک : ۴۴۶ ]
سهم من از جنگ گوش هایم بود[ تعداد کلیک : ۳۹۲ ]
مادرم هنوز زنده است[ تعداد کلیک : ۴۵۲ ]
جنگ که راه بیافتد[ تعداد کلیک : ۳۵۵ ]
تو را[ تعداد کلیک : ۲۸۹ ]