مرا از قدم زدن های بیخودی[ تعداد کلیک : ۱۳۸۷ ]
تقصیر من نیست که[ تعداد کلیک : ۴۸۵ ]
باران چه از جان ما می خواهد ؟[ تعداد کلیک : ۴۷۳ ]
جنگ که راه بیافتد[ تعداد کلیک : ۴۶۵ ]
سهم من از جنگ گوش هایم بود[ تعداد کلیک : ۴۱۳ ]
مادرم هنوز زنده است[ تعداد کلیک : ۴۷۱ ]
جنگ که راه بیافتد[ تعداد کلیک : ۳۷۵ ]
تو را[ تعداد کلیک : ۲۹۸ ]