من نادیده گرفته نخواهم شد[ تعداد کلیک : ۳۶۷ ]
زیرآبی آسمان[ تعداد کلیک : ۴۰۶ ]
به آفتاب ونور شب سوگند[ تعداد کلیک : ۴۲۸ ]
کسی به در لگد زد؟[ تعداد کلیک : ۴۲۱ ]
مردی سواربرمرکب کوژه[ تعداد کلیک : ۲۳۵ ]
روزی تمام صندلی هایی که ساخته ام[ تعداد کلیک : ۳۴۰ ]