من نادیده گرفته نخواهم شد[ تعداد کلیک : ۳۷۲ ]
زیرآبی آسمان[ تعداد کلیک : ۴۱۴ ]
به آفتاب ونور شب سوگند[ تعداد کلیک : ۴۲۹ ]
کسی به در لگد زد؟[ تعداد کلیک : ۴۲۳ ]
مردی سواربرمرکب کوژه[ تعداد کلیک : ۲۳۶ ]
روزی تمام صندلی هایی که ساخته ام[ تعداد کلیک : ۳۴۸ ]