من نادیده گرفته نخواهم شد[ تعداد کلیک : ۳۵۴ ]
زیرآبی آسمان[ تعداد کلیک : ۳۹۶ ]
به آفتاب ونور شب سوگند[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
کسی به در لگد زد؟[ تعداد کلیک : ۴۱۷ ]
مردی سواربرمرکب کوژه[ تعداد کلیک : ۲۳۲ ]
روزی تمام صندلی هایی که ساخته ام[ تعداد کلیک : ۳۲۵ ]