من نادیده گرفته نخواهم شد[ تعداد کلیک : ۳۹۱ ]
زیرآبی آسمان[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
به آفتاب ونور شب سوگند[ تعداد کلیک : ۴۳۱ ]
کسی به در لگد زد؟[ تعداد کلیک : ۴۲۴ ]
مردی سواربرمرکب کوژه[ تعداد کلیک : ۲۳۷ ]
روزی تمام صندلی هایی که ساخته ام[ تعداد کلیک : ۳۶۵ ]