من نادیده گرفته نخواهم شد[ تعداد کلیک : ۳۹۸ ]
زیرآبی آسمان[ تعداد کلیک : ۴۳۶ ]
به آفتاب ونور شب سوگند[ تعداد کلیک : ۴۳۳ ]
کسی به در لگد زد؟[ تعداد کلیک : ۴۲۶ ]
مردی سواربرمرکب کوژه[ تعداد کلیک : ۲۳۹ ]
روزی تمام صندلی هایی که ساخته ام[ تعداد کلیک : ۳۷۲ ]